Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thuận Bắc lần thứ IV năm 2024

Ngày 21/6, huyện Thuận Bắc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Thuận Bắc lần thứ IV năm 2024, với sự tham gia của 150 đại biểu, đại diện cho các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn huyện.

Nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Huyện ủy, UBND huyện Thuận Bắc đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch đẩy nhanh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn. Tổng nguồn lực hỗ trợ giai đoạn 2019 - 2024 từ nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đạt trên 127,4 tỷ đồng, đầu tư mua sắm máy móc nông cụ, triển khai mô hình sản xuất nông nghệp; xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống thoát nước, hạ tầng điện phục vụ sản xuất. Công tác an sinh xã hội, giáo dục, y tế, đào tạo việc làm đạt nhiều kết quả tích cực; tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS giảm còn 1.393 hộ/6.999 hộ, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng nâng cao.

Lãnh đạo huyện Thuận Bắc tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu tại Đại hội đại biểu các DTTS huyện Thuận Bắc lần thứ IV năm 2024.

Giai đoạn 2024-2029, huyện Thuận Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ cấp trên triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế vùng đồng bào. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, nâng cao hoạt động chăm sóc y tế, bảo tồn, gìn giữ phát huy các giá trị dân tộc. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm từ 3-4%/năm; duy trì 100% trạm y tế có bác sĩ; vận động trẻ em ra lớp đạt từ 98% trở lên, có 100% số xã đạt chuẩn phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi…

Dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 13 cá nhân có thành tích tiêu biểu tại Đại hội đại biểu các DTTS huyện Thuận Bắc lần thứ IV năm 2024.