Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện Công văn số 8371-CV/BTGTW ngày 10/5/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; ngày 12/6/2024, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ký ban hành Công văn số 5499-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, như trên báo chí, hội nghị, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, trong sinh hoạt Đảng và sinh hoạt của tổ chức chính trị - xã hội.

Nội dung tuyên truyền tập trung quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trên các lĩnh vực; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của đất nước, của tỉnh, của địa phương được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của cấp ủy cấp huyện. Tập trung làm rõ những thành tích, kết quả nổi bật, đột phá đạt được trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đến tình hình trong nước nhưng dưới chủ trương, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng tình hình chính trị - xã hội của đất nước tiếp tục được giữ vững ổn định, kinh tế tiếp tục là điểm sáng, tăng trưởng thuộc nhóm cao trong khu vực và thế giới.

Công nhân Công ty TNHH Thông Thuận vào ca sản xuất.

Tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển KT-XH thời gian tới; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH ở các ngành, địa phương; kết quả thực hiện các chương trình (kế hoạch) hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và đại hội đảng bộ các cấp. Phản ánh khách quan, toàn diện, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH đạt được qua hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; làm rõ những bài học kinh nghiệm được rút ra, các nhiệm vụ, giải pháp được bổ sung từ đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ và năm 2023, những tháng đầu năm 2024 nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong điều hành chính sách tiền tệ; xử lý nghiêm các vi phạm; quản lý giá cả, thị trường; có giải pháp kịp thời, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn mới, tiêu chuẩn xanh trong xuất khẩu; tăng cường kết nối cung cầu, kích cầu tiêu dùng trong nước; tăng cường xúc tiến thương mại... Thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới từ đẩy mạnh liên kết, phát triển vùng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, các ngành, lĩnh vực mới như chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo... Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành. Khẩn trương thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và thế giới năm 2025 và các năm tiếp theo; cơ hội, thách thức và dự báo tác động tích cực và tiêu cực đến tình hình KT-XH nước ta; nhấn mạnh, chỉ rõ những cơ hội, thuận lợi, thời cơ đan xen từ các xu thế lớn, sự chuyển dịch dòng vốn đầu tư, thương mại toàn cầu và khu vực, sự phục hồi nhu cầu tại một số thị trường, đối tác xuất khẩu lớn... khẳng định đây là điều kiện để tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Tuyên truyền mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp về tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; chấn chỉnh, đấu tranh với “bệnh sợ trách nhiệm”, tư tưởng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp...

Tp.Phan Rang-Tháp Chàm tuyên truyền các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Văn Nỷ

Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo sự chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng. Trước mắt, tuyên truyền làm tốt công tác xây dựng Văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, công tác xây dựng quy hoạch và công tác cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là công tác quy hoạch và công tác cán bộ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Phân tích sâu sắc ý kiến chỉ đạo về công tác xây dựng văn kiện và công tác nhân sự của đồng chí Tổng Bí thư tại các phiên họp Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng...

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, phổ biến nghị quyết, chỉ thị về xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy; coi trọng tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn; chú trọng phát hiện, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực để biểu dương, nhân rộng trong toàn xã hội...

Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tổ chức Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên. Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của các giai tầng xã hội, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong đời sống sinh hoạt của đoàn viên, hội viên, qua đó, tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy những biện pháp ổn định tình hình tư tưởng. Vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội...

Đối với Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tuyên truyền các chủ trương, giải pháp về xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, nhất là những giải pháp cơ bản, đột phá để kiểm soát chặt chẽ lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các ban, bộ, ngành, địa phương; công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng... Phát hiện, lên án các hành vi vi phạm về an toàn thông tin, trật tự, an toàn giao thông, môi trường, vệ sinh, an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhái... Tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhất là trong dịp tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIV của Đảng.

Đề cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, thường xuyên kiểm duyệt chặt chẽ các tin, bài có tính bình luận thiếu căn cứ về tình hình chính trị, KT-XH để tránh những tin bài sai sự thật, có tính kích động, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo mở các chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn trao đổi, đối thoại trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát triển KT-XH; bảo vệ quốc phòng, an ninh; đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng... Chỉ đạo các phóng viên, biên tập viên khai thác các thông tin báo chí nước ngoài, các chuyên gia kinh tế ở trong và ngoài nước nói về Việt Nam có lợi cho sự phát triển kinh tế đất nước, tạo tâm lý tin tưởng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm 2024 và các năm tiếp theo.