Những lưu ý trong thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Ngày 3/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam đã ký ban hành Công văn số 2436/UBND-VXNV yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý (nếu có) triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 2992/BNV-TCBC ngày 28/5/2024 của Bộ Nội vụ.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; các tổ chức hội cấp tỉnh được giao biên chế; các doanh nghiệp có phần vốn nhà nước và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đúng đối tượng, áp dụng đúng chế độ, chính sách tinh giản biên chế và trình tự, thủ tục theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức, cần lưu ý không thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp, gồm: Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ mà vẫn bố trí vào làm công chức, viên chức hoặc cán bộ cấp xã; công chức, viên chức có 2 năm liên tiếp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn đề nghị giải quyết tinh giản biên chế; chưa đủ thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để tinh giản biên chế ở tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường; công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng không làm rõ được việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của cơ quan, tổ chức, đơn vị; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ, trừ một số trường hợp cụ thể như: Người làm việc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như công chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp dùng chung trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cán bộ, công chức phường Tấn Tài (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) hướng dẫn thủ tục cho người dân. Ảnh: Văn Nỷ

Đối với cán bộ cấp xã đã hết nhiệm kỳ bầu cử và không tái cử nhiệm kỳ tiếp theo sẽ thực hiện chế độ, chính sách theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và không thuộc đối tượng theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP.

Đến ngày 1/8/2028, cán bộ, công chức cấp xã không đạt chuẩn trình độ đào tạo ở vị trí việc làm hiện đảm nhiệm theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải đáp ứng tiêu chuẩn trình độ đào tạo ở vị trí việc làm hiện đảm nhiệm, nếu hết thời hạn nêu trên mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định thì thực hiện chế độ nghỉ hưu (nếu đủ điều kiện) hoặc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ.

Tuy nhiên, để sớm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thì đối với cán bộ, công chức cấp xã không đạt chuẩn trình độ đào tạo ở vị trí việc làm hiện đảm nhiệm theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP mà có đơn tự nguyện tinh giản biên chế, cơ quan có nguồn thay thế và đồng ý thực hiện tinh giản biên chế thì sẽ thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo theo đúng quy định hiện hành; kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết (nếu có vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền). Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị thông qua lồng ghép trong các cuộc thanh tra, kiểm tra công vụ hằng năm; kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp thực hiện chính sách tinh giản biên chế không đúng quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để nghiên cứu, phối hợp giải quyết hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.