UBND tỉnh: Họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các dự án luật đất đai

Ngày 12/6, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành nghe báo cáo tiến độ về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản để thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 30/4/2024 của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động rà soát, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục VBQPPL quy định chi tiết theo Luật Đất đai 2024 thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, bao gồm các dự thảo Quyết định quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở; điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất trên địa bàn tỉnh; quy định điều kiện, định mức hỗ trợ giao đất để làm nhà ở, sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn... Đối với việc ban hành VBQPPL thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Sở Xây dựng hiện đang tập trung rà soát, phối hợp lấy ý kiến các ngành, địa phương khẩn trương thực hiện.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc sớm ban hành VBQPPL sẽ tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ kịp thời triển khai ngay sau khi các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản có hiệu lực. Đề nghị Sở Tư pháp rà soát tất cả các danh mục và hướng dẫn các cơ quan soạn thảo thống nhất tên gọi, mốc thời gian theo đúng quy định của các bộ, ngành trung; tiếp tục nghiên cứu, tham khảo ở các địa phương khác, nhất là đối với các nhóm vấn đề về bồi thường, thu hồi mặt bằng, áp giá đền bù. Cùng với đó, tổ chức thẩm định chặt chẽ, đúng quy trình, để việc ban hành VBQPPL trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, sát với thực tế.