Thông báo: Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (thuộc lĩnh vực Năng suất chất lượng và Truy xuất nguồn gốc), với các dự án sau đây:

(1) Xây dựng mô hình áp dụng các công cụ cải tiến, nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy các hoạt động năng suất chất lượng, hướng tới sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh cho một số đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

(2) Xây dựng hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Ninh Thuận.

Trân trọng kính mời các tổ chức chuyên ngành nghiên cứu phù hợp tham gia đăng ký tuyển chọn, theo các hướng dẫn cụ thể dưới đây:

1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm: Một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 12 bản sao; trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14; một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên USB (dạng PDF, không đặt mật khẩu). Bộ hồ sơ và các biểu mẫu tương ứng gồm:

a) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu mẫu BM-02-01-07);

b) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu mẫu BM-02-01-12) và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có);

c) Lý lịch khoa học của cá nhân được giao chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu mẫu BM-02-01-13);

d) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có), (Biểu mẫu BM-02-01-14);

đ) Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác);

e) Thuyết minh dự án khoa học và công nghệ (Biểu mẫu BM-02-01-08).

- Tại mục tiến độ (Kế hoạch) thực hiện: Đối với mỗi nội dung nghiên cứu, công việc thực hiện phải nêu được kết quả sản phẩm, số lượng người thực hiện, chức danh trong đề tài (chủ nhiệm, thành viên, thư ký...), số giờ thực lao động của mỗi người để thực hiện nội dung, công việc đó.

- Tại mục sản phẩm chính và yêu cầu khoa học cần đạt: Phải đầy đủ các sản phẩm theo yêu cầu đặt hàng của tỉnh và nêu hết sức cụ thể, chi tiết về các chỉ tiêu định lượng, yêu cầu khoa học cần đạt đối với từng sản phẩm chính sao cho có thể đo lường, đánh giá được.

- Đối với dự toán kinh phí: Lập dự toán kinh phí theo quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành định mức lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và quy định một số nội dung, mức chi hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và các văn bản liên quan theo quy định hiện hành.

- Phương thức khoán chi: Cần xác định rõ khoán đến sản phẩm cuối cùng hay khoán từng phần (theo Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước).

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện, như sau:

a) Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận (số 34 - đường 16/4, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận);

b) Thời hạn nhận hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc giấy biên nhận của Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp).

c) Hồ sơ phải được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ: - Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Tên, địa chỉ của tổ chức chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);

- Họ tên của cá nhân chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

3. Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc thay hồ sơ mới và bổ sung hồ sơ phải hoàn tất trước thời hạn nộp hồ sơ theo quy định; văn bản bổ sung là bộ phận cấu thành của hồ sơ. Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận có quyền từ chối tiếp nhận đối với các hồ sơ không thực hiện theo đúng hướng dẫn trên.

4. Các biểu mẫu hồ sơ đã nêu trong thông báo này theo Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, đề nghị tải về từ Cổng thông tin quản lý các nhiệm vụ KH&CN của tỉnh: http:/qldt.ninhthuan.gov.vn. hoặc : https://sokhcn.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-2-20/Bieu-mau-thuc-hien-Detai-Nhiem-vu-KHCN-theo-Thongfg5ew1.aspx

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ, điện thoại: 0259.3830310.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận rất mong nhận được sự hợp tác Quý cơ quan, đơn vị.