Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19

Ngày 31/5, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Vụ phía Nam Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá kết quả qua 3 năm thực hiện các nghị quyết (NQ) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, gồm: NQ số 03-NQ/TU ngày 31/5/2021 về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; NQ số 17-NQ/TU ngày 17/1/2022 về phát triển kinh tế biển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và NQ số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 về xây dựng đội ngũ cán bộ (CB) các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Ảnh: Văn Nỷ

Hội nghị tiến hành thảo luận tổ và cơ bản đồng tình, nhất trí cao với đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các NQ theo tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các dự thảo báo cáo. Trong đó nhấn mạnh, qua 3 năm thực hiện các NQ của Tỉnh ủy trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nhất định đến triển khai thực hiện, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên. Việc đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số đạt kết quả tích cực. Kinh tế-xã hội (KT-XH) duy trì ổn định và tăng trưởng khá; GRDP bình quân ước tăng 9,09%/năm, cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước và vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh gấp 1,5 lần so năm 2020; GRDP bình quân đầu người đạt 87,7 triệu đồng/người, đứng thứ 24/63 tỉnh, thành và đứng thứ 3/14 vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung. Riêng lĩnh vực kinh tế biển từng bước trở thành động lực cho phát triển KT-XH của tỉnh; tỷ trọng đóng góp kinh tế biển vào GRDP của tỉnh tăng từ 38,8% năm 2020 lên 41,85% năm 2023; kết cấu hạ tầng vùng biển và ven biển cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển; năng lượng tái tạo tiếp tục là khâu đột phá trong phát triển kinh tế biển; du lịch biển phát huy được lợi thế, thu hút quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Nỷ

Về đánh giá 3 năm triển khai thực hiện NQ 07-NQ/TU, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận thấy công tác học tập, tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa NQ và các quy định của Đảng về công tác CB được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc; kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, quy trình liên quan đến công tác CB, bảo đảm đúng quy định và phù hợp tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Phát huy được vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các khâu trong công tác CB, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công tâm, tạo được sự đoàn kết thống nhất. Các khâu công tác CB được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được chú trọng, tăng cường. Đội ngũ CB chủ chốt các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH và an ninh, quốc phòng của địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương thảo luận tổ. Ảnh: Văn Nỷ

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp theo NQ số 03-NQ/TU, NQ số 17-NQ/TU và NQ số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đề ra và triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả trong thực tiễn. Để tiếp tục triển khai hiệu quả các NQ này trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở ngành, địa phương, trên cương vị công tác của mình, quyết tâm và phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân cùng cấp ủy, chính quyền tập trung triển khai có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong các NQ. Đồng chí chỉ đạo tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và thực hiện hiệu quả các NQ của Tỉnh ủy cũng như các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan. Rà soát đưa Quy hoạch tỉnh vào trong các chương trình, đề án để xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình mới nhằm tạo đột phá trong phát triển KT-XH của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Nỷ

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; triển khai đồng bộ, hiệu quả 5 nhóm ngành, lĩnh vực trụ cột, đột phá để làm động lực cho tăng trưởng. Tiếp tục bám sát và triển khai thực hiện hiệu quả NQ số 17-NQ/TU, tập trung nguồn lực xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh mạnh về biển trong khu vực và kinh tế biển trở thành động lực phát triển. Tiếp tục chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả NQ số 07-NQ/TU và Kế hoạch 94-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phấn đấu đến năm 2025 đạt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định về nêu gương của CB, đảng viên, nhất là CB lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa các quy định, quy chế, quy trình về công tác CB bảo đảm kịp thời, đúng quy định; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Tập trung chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết công tác thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị của CB bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Quản lý chặt chẽ, hiệu quả đội ngũ CB các cấp; kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác CB. Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng đội ngũ CB tham mưu về công tác tổ chức CB các cấp thật sự chuyên nghiệp, chuyên sâu gắn với thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ sung CB có tiêu chuẩn phù hợp.