Lãnh đạo UBND tỉnh họp nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh năm 2024

Ngày 30/5, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV, năm 2024 chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV, năm 2024.

Đến nay công tác chuẩn bị tổ chức đại hội cấp huyện, cấp tỉnh diễn ra thuận lợi. Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan thường trực) chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh, BCĐ, ban tổ chức đại hội ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, triển khai, chỉ đạo theo đúng tiến độ đề ra.

Theo kế hoạch, đại hội đại biểu các DTTS các huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam tổ chức trong tháng 6/2024. Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV, năm 2024 tổ chức tại Hội trường UBND tỉnh trong thời gian 2 ngày, hoàn thành trước ngày 30/11/2024.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV, năm 2024 mang ý nghĩa chính trị quan trọng; đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2024. Đồng chí đề nghị BCĐ, ban tổ chức đại hội cấp huyện, cấp tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá toàn diện các lĩnh vực và thể hiện được quyết tâm chính trị; bám sát kế hoạch của BCĐ để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả, đảm bảo tiến độ về thời gian; rà soát công tác chuẩn bị về mọi mặt; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Đồng chí cũng đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thực hiện công tác thi đua khen thưởng đảm bảo định mức quy định; các thành viên BCĐ, ban tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố tổ chức đại hội và hội nghị hiệp thương cử đại biểu dự đại hội các cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Trong quá trình triển khai, báo cáo vướng mắc nếu có về BCĐ để có hướng giải quyết kịp thời.