Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Bắc lần thứ V

Ngày 27/5, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Thuận Bắc tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029. Đến dự có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện Thuận Bắc và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, gần dân, sát dân. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, nhất là thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống hộ nghèo, cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự. Hoạt động tham gia xây dựng đảng, chính quyền; giám sát phản biện xã hội được chú trọng đổi mới, tập trung vào những vấn đề liên quan đến đời sống của người dân.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo huyện Thuận Bắc tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ huyện Thuận Bắc tập trung đổi mới thực chất, hiệu quả nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng hóa phương thức tập hợp, vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, mỗi xã có ít nhất 1 mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững; cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng thiên tai; có 100% Ban công tác Mặt trận thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao kết quả MTTQ huyện Thuận Bắc đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thời gian tới, đồng chí đề nghị MTTQ huyện Thuận Bắc tiếp tục bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết số 43 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Trên cơ sở đó, triển khai đồng bộ, quyết liệt hiệu quả 7 nhóm giải pháp được nêu trong nghị quyết; tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, quan tâm triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động và Chương trình xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”. Nâng cao công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong huyện có đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc khóa V.

Đại hội đã hiệp thương cử 47 đại biểu tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc khóa V. Đồng chí Lữ Phụng Trường được tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc, nhiệm kỳ 2024 - 2029.