UBND tỉnh họp đôn đốc thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 24/5, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá 2 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững (GNBV) và phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS & MN) tháng 5 năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Trong năm 2024, tổng nguồn vốn thực hiện 2 chương trình được UBND tỉnh giao trên 556 tỷ đồng, trong đó chương trình GNBV hơn 196 tỷ đồng, chương trình phát triển KT – XH vùng DTTS & MN hơn 359 tỷ đồng. Nhìn chung, từ đầu năm đến nay, công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn các chương trình thường xuyên, liên tục, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương. Các cấp, ngành đã tăng cường kiểm tra, giám sát, lắng nghe, tiếp thu kiến nghị của các địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Một số địa phương tích cực, chủ động nghiên cứu, có giải pháp phù hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Kết quả đã giải ngân được hơn 160 tỷ đồng, đạt 23,7% kế hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: Công tác huy động nguồn lực để thực hiện các chương trình tại các địa phương gặp nhiều khó khăn về bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương; nguồn lực chủ yếu là vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp chưa đạt như kỳ vọng.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai 2 chương trình MTQG đảm bảo kế hoạch, yêu cầu đề ra; nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành. Các địa phương cần gấp rút rà soát, có ý kiến trong ban hành các Nghị quyết liên quan đến các chương trình; khẩn trương phê duyệt, thẩm tra, thẩm định các dự án trên cơ sở các nguồn vốn đã phân bổ; bố trí cán bộ có trách nhiệm, chuyên môn cao trong công tác tham mưu, thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, đôn đốc các địa phương triển khai, thực hiện chương trình. Các chủ đầu tư (Ban Dân tộc, UBND các huyện) phấn đấu hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong quý II. Các cơ quan thường trực bố trí họp giao ban hàng tuần để kịp thời theo dõi kết quả, nắm bắt, xử lý các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ cho các đơn vị, địa phương…góp phần, đảm bảo giải ngân 100% nguồn vốn vào cuối năm 2024.