Góp ý Văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

 * Đồng chí Trần Văn Đông, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh:

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029, tôi nhất trí cao về các tiêu đề, bố cục và các nội dung trọng tâm các dự thảo báo cáo; tất cả được trình bày rõ ràng, chặt chẻ, khoa học, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác. Tuy nhiên, tôi cũng kiến nghị bổ sung thêm một số ý về kết quả công tác phối hợp hành động giữa tổ chức Mặt trận và các tổ chức thành viên; trong đó nhấn mạnh thêm về kết quả thực hiện của Liên đoàn Lao động tỉnh. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra bảo đảm khả thi, sát thực tiễn, phù hợp với nhiệm vụ chung của Đảng bộ tỉnh; những giải pháp đưa ra đề cao vị trí và phát huy vai trò, sức mạnh đoàn kết của các thành viên tổ chức Mặt trận quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới n

* Đồng chí Phan Thị Ngân Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

Tôi cơ bản thống nhất các nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Nội dung báo cáo đã đánh giá toàn diện, rõ nét những kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong thời gian qua, trong đó rất tâm đắc chủ đề đại hội, tiêu đề báo cáo đã phản ánh đầy đủ vị trí, chức năng, trách nhiệm và thể hiện tinh thần quyết tâm, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029. Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo, tôi kiến nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quan tâm đánh giá rõ nét hơn nữa vai trò của Mặt trận và các thành viên trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, vì đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng; đánh giá ưu điểm, hạn chế tồn tại của các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội và công tác phối hợp để có cơ sở đề ra phương hướng hoạt động hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ mới.