Giải đáp pháp luật

Hỏi: Ông Nguyễn Văn Hai, Trường PTTH Chu Văn An và một số giáo viên, hỏi: Cá nhân có 7 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được tặng bằng khen của Bộ, tỉnh thì có đủ tiêu chuẩn đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba không?

Trả lời: Theo qui định tại khoản 1, điều 44, Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 thì Huân chương Lao động hạng ba để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có 7 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” và có hai lần được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc một lần được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

b) Có công trình khoa học, nghệ thuật hoặc có sáng kiến, giải pháp hữu ích được Hội đồng khoa học cấp bộ đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, thiết thực;

c) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể.

Theo quy định trên, cá nhân có 7 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được tặng bằng khen của bộ, tỉnh là một tiêu chuẩn để xem xét. Để đạt tiêu chuẩn Huân chương Lao động hạng ba, ngoài tiêu chuẩn ở điểm a nêu trên thì cá nhân phải có sáng kiến, giải pháp…xuất sắc cấp bộ, tỉnh và thành tích đạt được tiêu biểu trong phạm vi toàn tỉnh, toàn ngành Giáo dục và đào tạo.