Giải đáp pháp luật

Hỏi: Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, hỏi: Giáo viên nữ nghỉ chế độ thai sản theo qui định của Nhà nước có được xét khen thưởng năm công tác không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 2, mục I, Điều 26, Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng thì:

“Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến””.

Theo qui định trên, giáo viên nữ nghỉ chế độ thai sản theo qui định hiện hành của Nhà nước được xét khen thưởng năm công tác, với danh hiệu xét khen thưởng là “Lao động tiên tiến”. Điều kiện để xét khen thưởng là trong năm đó có đăng ký thi đua, tham gia các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị nơi công tác phát động.