Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024

Ngày 28/3, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV”.

Báo cáo Chuyên đề 2024, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung làm rõ và khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước (TĐYN) là hệ thống quan điểm về TĐYN, được hình thành trên cơ sở tiếp thu và vận dụng sáng tạo những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về thi đua, thi đua xã hội chủ nghĩa, vai trò của quần chúng kết hợp với truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm của dân tộc; cùng với đường lối và thực tiễn đấu tranh cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu một số minh chứng cụ thể trong vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về TĐYN trong Công an nhân dân, cụ thể là kết quả tổ chức phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc trong thời gian qua.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng thời, yêu cầu cần phải tiếp tục đề ra nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025, nhằm góp phần quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, làm cho TĐYN thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và là việc làm thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Công an tỉnh, tạo sức lan tỏa ra ngoài xã hội, góp phần vào cao trào hành động cách mạng chung của cả chính trị và các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm 2024 được xác định là năm “tăng tốc”, có ý nghĩa rất quan trọng nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Do đó, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các chi, đảng bộ và mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng cần nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 12 nhóm nhiệm, giải pháp chủ yếu của chuyên đề năm 2024 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng và ngoài xã hội.