Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 26/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và trung tâm chính trị các huyện, thành phố được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt các nội dung: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua hội nghị giúp các cơ quan, đơn vị của tỉnh nắm rõ nội dung chuyên đề năm 2024 để quán triệt, triển khai thực hiện đạt hiệu quả, từ đó góp phần phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.