Huyện ủy Thuận Bắc: Quán triệt Chuyên đề năm 2024 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt

Ngày 14/3, Huyện uỷ Thuận Bắc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về “Thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025” cho toàn thể cán bộ chủ chốt 2 cấp huyện, xã thông qua hình thức trực tiếp tại huyện và trực tuyến tại các xã.

Các đại biểu đã được nghiên cứu, quán triệt sâu kỹ 2 nội dung trọng tâm của chuyên đề, đó là: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, mỗi tập thể, cá nhân từng cơ quan, đơn vị và TCCSĐ trong huyện, nhận thức rõ ý nghỉa, tầm quan trọng của thi đua yêu nước trong thực hiện các nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ Huyện và Nghị quyết Đảng bộ Tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tại hội nghị, Huyện uỷ Thuận Bắc đã tổ chức cho các TCCSĐ ký kết giao ước thi đua thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng theo tinh thần Nghị quyết Huyện Đảng bộ năm 2024 đã đề ra, với các chỉ tiêu cụ thể: Tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 12.984 tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm 2023; thu ngân sách nhà nước 53,3 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến đạt 4.380 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51,5%; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 97%; bình quân các xã đạt 17,5 tiêu chí nông thôn mới; kết nạp 57 đảng viên mới; 90% trở lên TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ.