Thông báo: Lấy ý kiến về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ông Nguyễn Dâng Tuyển và ông Dương Ái Quân

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng.

Trên cơ sở đề nghị của Hội Nông dân tỉnh tại Tờ trình số 12-TTr/HNDNT ngày 19/2/2024; đề nghị của Báo Ninh Thuận tại Tờ trình số 04-TTr/BNT ngày 5/2/2024. Hiện Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với các cá nhân có tên sau:

1. Ông Nguyễn Dâng Tuyển, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh có tổng thời gian giữ chức vụ Phó vụ trưởng và tương đương trở lên là 13 năm, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP, cụ thể:

- Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc (tương đương Phó vụ trưởng) từ ngày 2/8/2010 đến 28/5/2015;

- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thuận Bắc (tương đương Vụ trưởng) từ ngày 29/5/2015 đến 31/12/2020;

- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (tương đương Vụ trưởng) từ ngày 1/1/2021 đến 1/8/2023.

2. Ông Dương Ái Quân, Tổng biên tập Báo Ninh Thuận có tổng thời gian giữ chức vụ Phó vụ trưởng và tương đương trở lên đến lúc nghỉ hưu là 12 năm 7 tháng, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP, cụ thể:

- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm (tương đương Phó vụ trưởng) từ tháng 10/2011 đến tháng 11/2015;

- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm (tương đương Phó vụ trưởng) từ tháng 12/2015 đến tháng 8/2017;

- Tổng biên tập Báo Ninh Thuận (tương đương cấp trưởng sở, ban, ngành - tương đương Vụ trưởng) từ tháng 9/2017 đến nay.

Để việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và đúng quy định, Sở Nội vụ thông báo, nếu tổ chức, cá nhân có ý kiến về 2 cá nhân nêu trên đề nghị phản ánh trực tiếp về Sở Nội vụ, trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày 29/2/2024) để tổng hợp đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.