Thông báo: Lấy ý kiến về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ông Lê Đức Khai

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng.

Trên cơ sở đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy tại Tờ trình số 195-TTr/VPTU ngày 18/1/2024, hiện Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ông Lê Đức Khai, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Thuận đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2017 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 44 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

Để việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và đúng quy định, Sở Nội vụ thông báo, nếu tổ chức, cá nhân có ý kiến đề nghị phản ánh trực tiếp về Sở Nội vụ, trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày 26/2/2024) để tổng hợp đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.