Sở Y tế thông báo việc thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3

Ngày 12/2/2024, Sở Y tế ban hành Thông báo số 554/TB-SYT về việc thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3.

Thông báo nêu rõ: Thực hiện Công văn số 384/QLD-CL ngày 6/2/2024 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi trên toàn quốc viên nén bao phim Cetirizin (Cetirizin hydroclorid 10mg), Số GĐKLH: VD-20648-14.

- Số lô: 21002B, NSX: 250521, HD: 250524;

- Số lô: 21001B, NSX: 140421; HD: 140424. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar. Lý do thu hồi: Lô thuốc viên nén bao phim Cetirizin (Cetirizin hydroclorid 10mg), Số GĐKLH: VD-20648-14; Số lô: 21002B, NSX: 250521, HD: 250524; Số lô: 21001B, NSX: 140421; HD: 140424 nêu trên được xác định là vi phạm mức độ 3.

Sở Y tế yêu cầu:

- Các công ty kinh doanh thuốc, nhà thuốc chấp hành thu hồi thuốc vi phạm nêu trên và báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 23/2/2024. Lưu hồ sơ thu hồi thuốc theo qui định.

- Các cơ sở khám chữa bệnh rà soát danh mục thuốc trúng thầu, báo cáo kết quả thu hồi (nếu có), kèm biện pháp xử lý (nếu cần) nhằm đảm bảo đủ thuốc phục vụ khám, chữa bệnh. Thanh tra Y tế phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra và xử lý các đơn vị, cơ sở không thực hiện thu hồi sản phẩm theo công văn này.

- Giao phòng Kế hoạch, Nghiệp vụ, Tài chính (Bộ phận Dược) kiểm tra, giám sát; đề nghị xử lý các đơn vị, cơ sở không thực hiện báo cáo thu hồi. Tổng hợp số liệu, báo cáo Cục Quản lý Dược theo quy định.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai nội dung nêu trên đến các quầy thuốc đóng trên địa bàn quản lý; tiếp nhận, báo cáo kết quả thu hồi, đồng thời chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành về Sở Y tế trước ngày 23/2/2024.