Sở Y tế thông báo về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ngày 7/1/2024, Sở Y tế đã ban hành Thông báo số 79/TB-SYT về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Thông báo nêu: Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-QLD ngày 03/01/2024 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi 05 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với các sản phẩm mỹ phẩm.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần Quốc tế xuất nhập khẩu Nano Green.

Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên .

Sở Y tế yêu cầu:

- Các công ty kinh doanh thuốc, nhà thuốc và cơ sở kinh doanh mỹ phẩm tiến hành rà soát và thu hồi (nếu có) các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên và báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 12/01/2024. Lưu hồ sơ thu hồi mỹ phẩm theo qui định.

- Thanh tra Y tế tổ chức thanh tra và xử lý các đơn vị, cơ sở không thực hiện thu hồi sản phẩm theo công văn này.

- Giao phòng Kế hoạch, Nghiệp vụ, Tài chính (Bộ phận Dược) kiểm tra, giám sát; đề nghị xử lý các đơn vị, cơ sở không thực hiện báo cáo thu hồi.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai nội dung nêu trên đến các quầy thuốc, hộ kinh doanh mỹ phẩm đóng trên địa bàn quản lý; tiếp nhận, báo cáo kết quả thu hồi, đồng thời chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành về Sở Y tế trước ngày 12/01/2024.