Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận thông báo việc tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt tuyến số 6, 7 (Phan Rang – Phước Dinh; Phan Rang – Phước Dân).

Ngày 30/11/2023, Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận ban hành Thông báo số 3238/SGTVT-QLVT về việc tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt tuyến số 6, 7 (Phan Rang – Phước Dinh; Phan Rang – Phước Dân).

Thông báo nêu rõ: Xét đề nghị của Công ty cổ phần xe khách Phương Trang - Futa Bus Lines tại Văn bản số 01/2023/CITYBUS-ĐH ngày 05/10/2023 về việc kiến nghị ngưng hoạt động 02 tuyến xe buýt Phan Rang – Phước Dinh và Phan Rang – Phước Dân tại Chi nhánh Phan Rang tỉnh Ninh Thuận.

Căn cứ Văn bản số 4941/UBN-KTTH ngày 24/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tạm ngưng hoạt động và điều chỉnh thông số hoạt động tuyến xe buýt.

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 12/2020/TT- BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận thông báo việc tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt tuyến số 6, 7, với các nội dung sau:

1. Tên doanh nghiệp ngừng hoạt động tuyến xe buýt: Chi nhánh Phan Rang – Công ty cổ phần xe khách Phương Trang.

2. Số hiệu tuyển ngừng hoạt động: Tuyến số 6 (Phan Rang – Phước Dinh); Tuyến số 7 (Phan Rang – Phước Dân) và ngược lại

3. Thời gian ngừng hoạt động 01 tháng: Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.

4. Công ty cổ phần xe khách Phương trang nộp lại phù hiệu các xe hoạt động trên 02 tuyến trên về Sở Giao thông vận tải theo đúng quy định.

Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận thông báo đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được biết.