Tin tổng hợp

* Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh, cho biết: Qua đánh giá, phân loại năm 2023 có thêm 117 sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn từ 3-4 sao (21 sản phẩm đạt 4 sao và 96 sản phẩm đạt 3 sao), nâng tổng số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn đến nay là 182 sản phẩm, trong đó 30 sản phẩm đạt 4 sao và 152 sản phẩm đạt 3 sao. Triển khai thực hiện mô hình thí điểm Dự án phát triển sản phẩm OCOP về dịch vụ du lịch gắn với nâng cao vai trò tổ chức và quản lý cộng đồng tại thôn Cầu Gãy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh và sẽ triển khai thực hiện từ năm 2024. Các ngành, địa phương đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cho cán bộ thực hiện Chương trình OCOP các cấp, cá nhân tham gia Chương trình OCOP; hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm OCOP, hỗ trợ xúc tiến thương mại và đưa các sản phẩm OCOP lên sàn giao dịch thương mại điện tử Voso, sàn giao dịch Postmart ...

Khách hàng mua sản phẩm OCOP. Ảnh: Văn Nỷ

* Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021–2025, các địa phương đã quan tâm đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, làng có nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của từng địa phương trên địa bàn; tổ chức các lớp tập huấn và thành lập các tổ nhóm khai thác dịch vụ du lịch, như: Huyện Bác Ái phê duyệt và thực hiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Phước Bình giai đoạn 2019-2022 với 89 hộ tham gia; huyện Ninh Sơn đã hỗ trợ thực hiện mô hình du lịch cộng đồng tại các xã Lâm Sơn, Nhơn Sơn với tổng kinh phí 983 triệu đồng; huyện Ninh Hải: phê duyệt Đề án “Làng văn hóa du lịch Vĩnh Hy”… Trong năm, tỉnh cũng đã triển khai xây dựng thí điểm Mô hình phát triển du lịch nông thôn gắn với du lịch vườn cây ăn trái tại xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn theo Quyết định số 1386/QĐ-BNN-VPĐP ngày 06/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.