Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của trung ương, các cấp, các ngành, địa phương đã tranh thủ được thời cơ, thuận lợi, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách; cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh nên đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực và tăng trưởng khá, có 18/22 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 9,40%, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố cả nước và thứ 2/14 các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Các lĩnh vực xây dựng, thương mại, du lịch, năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khá. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được đẩy mạnh, môi trường đầu tư được cải thiện. Lĩnh vục văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả. Tổ chức thành công các sự kiện quan trọng, nhất là tổ chức Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023 thành công và mang lại hiệu quả tích cực. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương lớn về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường.

Cơ sở hạ tầng Tp.Phan Rang-Tháp Chàm được đầu tư đồng bộ, theo hướng hiện đại. Ảnh: Văn Nỷ

Bên cạnh những kết quả đạt được, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của tỉnh ta còn có những khó khăn, hạn chế đó là: Thực hiện một số chỉ tiêu chưa đạt. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng thấp. Các ngành dịch vụ, thuế sản phẩm tăng thấp, chưa đạt kế hoạch. Thu ngân sách giảm so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt mục tiêu, nhất là vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia. Tiến độ triển khai một số dự án còn chậm. Đời sống một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Năm 2024 xác định là năm “tăng tốc”, có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và dự báo những thuận lợi, khó khăn, tỉnh ta xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024 đó là: Tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung thực hiện 3 đột phá: Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, liên vùng, nhất là các dự án kết cấu hạ tầng; hoàn thiện cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho các trọng điểm phát triển; khơi thông nguồn lực đất đai. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nâng chất lượng nguồn nhân lực, y tế, xã hội ngang tầm với phát triển kinh tế; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.