Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 58

Ngày 5/12, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 58 cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và dự thảo nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Vụ phía Nam của Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận định, tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ năm qua trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Song Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã bám sát chỉ đạo của trung ương, tranh thủ được thời cơ, thuận lợi, chủ động, sáng tạo, đổi mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp; cùng sự đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nên đã thực hiện đạt 18/22 chỉ tiêu. Nổi bật, kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực và tăng khá; các lĩnh vực xây dựng, thương mại, du lịch, năng lượng, công nghiệp tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khá, một số sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo phục hồi. Kinh tế nông nghiệp và nông thôn duy trì ổn định, tăng trưởng khá, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được đẩy mạnh; quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường được tăng cường; giá đất, điều chỉnh giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất được tập trung tháo gỡ; chuyển đổi số đạt kết quả tích cực; cải cách hành chính đạt hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; các chính sách an sinh xã hội triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo được thực hiện tốt hơn. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; chỉ tiêu kết nạp đảng hoàn thành đạt yêu cầu đề ra. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và dự báo những thuận lợi, khó khăn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí, đề nghị xác định phương hướng, mục tiêu cho năm 2024, đó là: Tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách; khơi thông các nguồn lực. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, liên vùng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nâng chất lượng nguồn nhân lực, y tế, xã hội ngang tầm với phát triển kinh tế; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chương trình công tác năm 2024; thống nhất thành lập các tiểu ban Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và cho ý kiến về các nội dung theo Tờ trình của Đảng đoàn HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2023 theo thẩm quyền.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những nhận định, đánh giá về bối cảnh, những kết quả đạt được của tỉnh trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết năm 2023 là sát đúng, toàn diện và khách quan. Đây chính là cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết năm 2024 đề ra. Xác định năm 2024 là năm “tăng tốc”, có ý nghĩa quan trọng để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp bám sát chương trình công tác của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để rà soát, đăng ký nhiệm vụ vào chương trình công tác năm 2024 của ngành, cơ quan, đơn vị mình; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, đề xuất các nhiệm vụ theo thẩm quyền và tham mưu Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2024 một cách thống nhất, đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc để tỉnh nhà tiếp tục đổi mới và phát triển hơn trong giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo.