UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân đăng ký, sử dụng 02 dịch vụ công liên thông trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/12/2023, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 5029/KH-UBND của UBND tỉnh về tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân đăng ký, sử dụng 02 dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

a) Triển khai đồng bộ 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông, đảm bảo thống nhất, hiệu quả phục vụ triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm bớt TTHC, khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa TTHC, giảm thời gian giải quyết,... và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân.

b) Tuyên truyền đầy đủ nội dung, ý nghĩa và giá trị, lợi ích của phần mềm 02 dịch vụ công liên thông mang lại (giảm thời gian, chi phí đi lại, công dân chỉ cần thực hiện 01 lần nhưng có thể giải quyết được 03 TTHC kèm theo…) gắn với việc tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP tại địa phương, qua đó nâng cao nhận thức của người dân về chất lượng dịch vụ công trực tuyến

(DVCTT), thanh toán trực tuyến, các tiện ích khác trên Cổng dịch vụ công quốc gia khi tham gia thực hiện các TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

c) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC; đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, xây dựng Chính quyền điện tử, cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tiêu cực, phiền hà, thời gian, chi phí của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

d) Tăng tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các TTHC liên thông và tăng tỷ lệ người dân tham gia, sử dụng các tiện ích khác trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

2. Yêu cầu:

a) Nội dung tuyên truyền phản ánh đúng ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc thực hiện các DVCTT nhằm công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước.

b) Hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng và địa bàn dân cư. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền.

c) Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 3578/KH-UBND ngày 26/8/2023 của UBND tỉnh.

II. Nội dung, hình thức, thời gian tuyên truyền:

1. Nội dung

a) Từ ngày 10/7/2023, 02 dịch vụ công liên thông được triển khai cung cấp trực tuyến trên toàn quốc, nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân. Theo đó, người dân có thể vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn, nhấn chọn “Dịch vụ công liên thông; Khai sinh, Khai tử”) hoặc vào Cổng Dịch vụ công liên thông (địa chỉ: https://lienthong.dichvucong.gov.vn) để thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến. Do đó, yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, công chức, viên chức nắm và thực hiện trực tuyến 02 dịch vụ công liên thông nêu trên; đồng thời, tuyên truyền để người thân, gia đình và người dân biết, thực hiện.

b) Hướng dẫn, hỗ trợ, vận động người dân lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến từ Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã để được hỗ trợ thực hiện các thủ tục đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện; triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ các thủ tục thuộc 02 dịch vụ công liên thông.

c) Tuyên truyền Quy trình hướng dẫn theo Phụ lục I, II và sơ đồ quy trình kèm theo Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 dịch vụ công liên thông (Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 đã gửi kèm Kế hoạch số 3578/KH-UBND ngày 26/8/2023 của UBND tỉnh).

2. Hình thức tuyên truyền:

a) Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, truyền hình, báo chí, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị, địa phương về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và tại Bộ phận Một cửa điện tử các cấp.

b) Công khai quy trình thực hiện TTHC: (1) Công khai TTHC, quy trình thực hiện TTHC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Hệ thống thông tin một cửa điện tử các cấp để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu thông tin về TTHC… (2) Niêm yết công khai 02 dịch vụ công liên thông; trình chiếu video tuyên truyền, hướng dẫn 02 dịch vụ công liên thông trên hệ thống tivi, màn hình led,… được bố trí lắp đặt tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã để người dân dễ dàng tiếp cận được thông tin.

c) Tuyên truyền thông qua việc phát hành tài liệu tuyên truyền: Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao (tại Kế hoạch số 3578/KH-UBND ngày 26/8/2023 của UBND tỉnh), các đơn vị, địa phương chủ động soạn thảo nội dung tuyên truyền liên quan triển khai thực hiện 02 dịch vụ công liên thông (có thể kết hợp nội dung tuyên truyền các TTHC của đơn vị, địa phương) đến người dân để biết, nắm bắt thông tin và thực hiện.

d) Tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn và sinh hoạt cộng đồng: Các đơn vị, địa phương phát huy vai trò của Tổ công tác Đề án 06 thôn/khu phố, các hội, đoàn thể tại đơn vị, địa phương, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết TTHC để lồng ghép tổ chức tuyên truyền 02 dịch vụ công liên thông thông qua việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, tổ chức các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt thôn, làng, tổ dân phố,…

đ) Tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên,… cách thức thực hiện; giới thiệu các TTHC đang và sẽ thực hiện bằng DVCTT, cũng như 02 dịch vụ công liên thông; các địa chỉ để truy cập thực hiện, đường dây nóng hỗ trợ người dân khi sử dụng dịch vụ công và cách nhập dữ liệu để công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên,… tuyên truyền, hướng dẫn người thân trong gia đình, cộng đồng về việc thực hiện các TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh.

e) Thông qua các ứng dụng mạng xã hội và dịch vụ tin nhắn SMS: Tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, … sử dụng mạng xã hội (zalo, facebook,...) và các nhóm zalo thôn, làng, tổ dân phố, dịch vụ tin nhắn (SMS) để tuyên truyền thực hiện 02 dịch vụ công liên thông trên môi trường điện tử.

g) Tuyên truyền thông qua hoạt động của các tổ chức Hội, Đoàn thể: Tuyên truyền quy trình thực hiện 02 dịch vụ công liên thông thông qua các buổi sinh hoạt, lồng ghép các nội dung tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật,.. để hội viên, đoàn viên nắm được ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích mang lại.

h) Thông qua hướng dẫn trực tiếp khi người dân nộp hồ sơ giải quyết TTHC: Bố trí máy vi tính có kết nối Internet, máy scan và phân công cán bộ, công chức hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia khi người dân đến liên hệ giải quyết các TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã.

3. Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

III. Phân công nhiệm vụ

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh:

a) Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn thực hiện TTHC, nhất là 02 dịch vụ công liên thông để người dân hiểu được ý nghĩa, lợi ích, qua đó tăng số lượng hồ sơ TTHC được thực hiện qua phần mềm dịch vụ công liên thông.

b) Tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và các tầng lớp Nhân dân nơi cư trú nhận thức đầy đủ về giá trị, lợi ích của DVCTT nói chung, cũng như 02 dịch vụ công liên thông nói riêng. Hướng dẫn, đăng ký sử dụng tài khoản dịch vụ công, tài khoản định danh điện tử (ứng dụng VNeID) để đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử đảm bảo chính xác, nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm, hiệu quả.

2. Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh:

a) Căn cứ vào tài liệu, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 dịch vụ công liên thông, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, chọn lọc các nội dung chính, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ truyền tải để tổ chức tuyên truyền có hiệu quả.

b) Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết các TTHC và TTHC liên thông; kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng cơ quan báo chí của tỉnh, Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân quy trình, thủ tục đăng ký tài khoản dịch vụ công và cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2; tuyên truyền về tính năng, tiện ích của việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử nói chung và 02 dịch vụ công liên thông nói riêng…

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ động phối hợp với Công an tỉnh tham mưu, chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh (VNPT chi nhánh Ninh Thuận, Viettel chi nhánh Ninh Thuận, Mobifone chi nhánh Ninh Thuận,...) thực hiện công tác tuyên truyền bằng hình thức gửi tin nhắn (SMS) miễn phí đến tất cả các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh (Tần suất gửi tin nhắn: 02 lần/ 01 tháng, thực hiện trong năm 2023).

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các Trang thông tin điện tử, các kênh thông tin trên mạng xã hội, gắn với các đợt tuyên truyền về những lợi ích, tiện ích Đề án 06/CP mang lại để người dân tiếp cận, thực hiện.

5. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao các huyện, thành phố tổ chức hoạt động tuyên truyền thông qua các hình thức tuyên truyền trực quan, thông tin lưu động để các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

6. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Thuận:

a) Chủ động thực hiện tốt việc tuyên truyền, thông tin nhanh, đầy đủ, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về 02 dịch vụ công liên thông.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng tin, bài, phóng sự, tăng cường thời lượng phát sóng thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của các DVCTT; cách thức đăng ký, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến (bao gồm cả 02 dịch vụ công liên thông).

7. UBND cấp huyện, cấp xã:

a) Căn cứ nội dung Kế hoạch này, UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hóa công tác tuyên truyền nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương mình (hoàn thành trước 05/12/2023).

b) Chỉ đạo Tổ công tác Đề án 06 tại địa phương tổ chức phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, với các hình thức phù hợp, phong phú, đa dạng, vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong triển khai 02 dịch vụ công liên thông.

c) Chỉ đạo bố trí cán bộ, công chức, nhân viên đủ phẩm chất, năng lực chuyên môn trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện 02 dịch vụ công liên thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn các thành viên Tổ công tác Đề án 06 trên địa bàn nắm rõ và phối hợp hướng dẫn người dân thực hiện.

d) Đẩy mạnh việc sử dụng máy vi tính có kết nối Internet tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã để hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời tổng hợp, báo cáo Tổ công tác Đề án 06 tỉnh (qua Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh) để xem xét, xử lý hoặc tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định./.