Thực hiện hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thuộc nhóm B

Ngày 21/11/2023, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành công văn số 4878/UBND-VXNV gởi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố về việc thực hiện hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thuộc nhóm B.

Công văn nêu: Thực hiện các Văn bản: Nghị quyết số 174/NQ-CP ngày 28/10/2023 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành; Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 29/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành; Quyết định số 26/2023/QĐ-TTg ngày 19/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm; Quyết định số 3983/QĐ-BYT ngày 19/10/2023 của Bộ Y tế về việc bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành; Công văn số 6922/BYT-KHTC ngày 29/10/2023 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thanh toán chi phí điều trị cho người bệnh mắc COVID-19 và chế độ, chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19; Công văn số 6923/BYT-DP ngày 29/10/2023 của Bộ Y tế về việc thực hiện hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thuộc nhóm B; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương không được chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế và theo hướng dẫn của ngành Y tế để kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19. Đồng thời rà soát, bãi bỏ các văn bản do cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành không còn hiệu lực và tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản do UBND tỉnh ban hành không còn hiệu lực. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và các chính sách có liên quan về phòng, chống dịch COVID-19, để chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế thực hiện các hoạt động kiểm soát nguy cơ và các biện pháp phòng, chống dịch; khuyến khích thực hiện 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn) để bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, nhất là tại các điểm tập trung đông người.

Việc thanh toán chi phí điều trị cho người bệnh mắc COVID-19 và chế độ, chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19: thực hiện theo nội dung Công văn số 6922/BYT-KHTC ngày 29/10/2023 của Bộ Y tế về hướng dẫn thanh toán chi phí điều trị cho người bệnh mắc COVID-19 và chế độ, chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19.

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế

- Tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản, hướng dẫn của UBND tỉnh đã ban hành mà không còn phù hợp với tình hình khi COVID-19 chuyển phân loại từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B; tổ chức lại Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 phù hợp với tình hình dịch bệnh.

- Chủ động hướng dẫn, triển khai một số nhiệm vụ đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thuộc nhóm B theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. Xây dựng và ban hành Kế hoạch Kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh bảo đảm phù hợp với thực tế diễn biến của dịch bệnh và năng lực đáp ứng.

4. UBND các huyện, thành phố triển khai các nội dung nêu tại Khoản 1 Công văn này. Theo đó tổ chức rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp phù hợp với tình huống dịch; Xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế; Chỉ đạo và huy động mọi nguồn lực cho việc viêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quản lý đảm bảo tỷ lệ bao phủ các đối tượng theo hướng dẫn của ngành Y tế. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra nhất là ở cấp cơ sở, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh theo diễn biến của dịch COVID-19; Tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm để người dân biết, thực hiện, tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

6. Sở Tư pháp hướng dẫn các Sở, ban, ngành, địa phương căn cứ Quyết định số 26/2023/QĐ-TTg ngày 19/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 174/NQ-CP ngày 28/10/2023 của Chính phủ, Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 29/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 3983/QĐ-BYT ngày 29/10/2023 của Bộ Y tế và các văn bản, quy định liên quan, thực hiện rà soát, tham mưu, bãi bỏ hoặc đề xuất bãi bỏ, sửa đổi các văn bản, hướng dẫn đã ban hành không còn phù hợp khi dịch COVID-19 chuyển từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng quy định.