Triển khai Thông tư 66/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023

Sở Tài chính vừa có Công văn số 4654/STC-NS ngày 15/11/2023 về thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4714/VPUB-KTTH ngày 03/11/2023 về việc triển khai thực hiện các văn bản liên quan lĩnh vực tài chính.

Theo đó, thực hiện Thông tư số 64/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ 2 Thông tư: (1) Thông tư số 219/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19 tháng 11 năm 2009 quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); (2) Thông tư số 192/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26 tháng 12 năm 2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19 tháng 11 năm 2009 quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Điều khoản chuyển tiếp: Thông tư số 66/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 12 năm 2023. Đối với chương trình, dự án, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại được phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 về quản lý và sử dụng vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài thì chế độ quản lý tài chính được thực hiện theo quy định pháp luật tương ứng nêu tại Điều 98 của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021.