Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/11, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh giai đoạn 2021-2025 nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân nguồn vốn 3 chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh.

Trong 10 tháng năm 2023, toàn tỉnh đã giải ngân vốn 3 chương trình MTQG 365,77 tỷ đồng, đạt 49,7%. Trong đó, chương trình giảm nghèo bền vững đã giải ngân 108,70 tỷ đồng, đạt 59,4%; chương trình xây dựng nông thôn mới đã giải ngân 64,28 tỷ đồng, đạt 45,5%; chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giải ngân 192,77 tỷ đồng, đạt 43,6%. Nhìn chung, tiến độ giải ngân nguồn vốn các chương trình có chuyển biến tích cực, giải ngân vốn đầu tư đạt 73% kế hoạch (thuộc tốp đầu cả nước, bình quân đạt 55%) và vốn sự nghiệp đạt 36% kế hoạch. Các cơ chế chính sách về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và hát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cơ bản hoàn thiện, bảo đảm cơ sở pháp lý để đẩy nhanh tốc độ triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tuy nhiên, việc thực hiện các chương trình MTQG còn nổi lên một số hạn chế, khó khăn; giải ngân vốn sự nghiệp mặc dù có nhiều chuyển biến, nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Việc huy động nguồn lực khác và nguồn vốn đối ứng của địa phương để thực hiện các dự án còn khó khăn...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan thường trực chương trình, các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện chương trình thời gian qua. Đồng thời đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục phát huy với tinh thần quyết tâm cao hơn nữa, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở, phấn đấu đến cuối năm 2023 giải ngân kế hoạch vốn 3 chương trình MTQG đạt mức cao nhất. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đề xuất các giải pháp trong triển khai thực hiện; tích cực chia sẻ, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm với các địa phương có kết quả triển khai thực hiện tốt để có cơ chế áp dụng phù hợp với tình hình thực tiễn. Đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương thúc đẩy giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023; khẩn trương rà soát danh mục, dự án về tính khả thi, hiệu quả, khả năng giải ngân vốn thực hiện năm 2023 để đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kịp thời đảm bảo hiệu quả nguồn lực đầu tư. Tập trung giải ngân các nội dung, hoạt động, dự án đã có đủ căn cứ, cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện theo đúng quy định, không để dồn vốn vào dịp cuối năm.