Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11

Ngày 16/11, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh chủ trì phiên họp đánh giá tình hình hoạt động của BCĐ trong tháng 10 và xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2023.

Trong tháng 10, BCĐ PCTNTC tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra và thường xuyên chỉ đạo công tác PCTNTC tại các địa bàn, lĩnh vực được phân công, quản lý, phụ trách. Việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ PCTNTC trong tháng được triển khai rộng khắp trên 4 trụ cột “Không thể - Không dám - Không muốn - Không cần”. Các thành viên BCĐ, các cơ quan chức năng đã có sự phối hợp tương đối chặt chẽ trong thực hiện công tác PCTNTC và xử lý các vụ án, vụ việc nói chung và các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo, cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Ảnh: D.My

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị BCĐ và các thành viên bám sát nhiệm vụ đã đề ra, tăng cường chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTNTC bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị; đặc biệt là tập trung tuyên truyền cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” gắn với kết quả xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực (TNTC) để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân đối với công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 225-KH/TU ngày 18/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khắc phục các kiến nghị của đoàn công tác thành viên BCĐ Trung ương về PCTNTC sau khi kiểm tra, giám sát công tác này tại tỉnh ta. Để đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCTNTC của tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc TNTC nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc TNTC ở địa phương, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ PCTNTC tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo tăng cường cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, điều hành; rà soát, khắc phục những bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương ban hành nhằm ngăn chặn các hành vi TNTC. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương thực hiện văn hóa liêm chính, không TNTC; đồng thời phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, báo chí và nhân dân trong đấu tranh PCTNTC.