Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023

Ngày 14/11, Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo (TNTG) năm 2023 cho 150 đại biểu là chức sắc, chức việc thuộc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên phổ biến, thông tin chung về: Tình hình và công tác TNTG và các hiện tượng tôn giáo mới trong nước; tình hình về TNTG tại địa phương; đồng thời trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Luật TNTG. Qua đó giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TNTG, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật của các tổ chức tôn giáo, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023.