Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Sau 3 năm thực hiện Thông báo kết luận số 173-TB/TW ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư và Công văn số 5097-CV/TU ngày 15/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đạt được những kết quả tích cực.

Để đẩy mạnh việc đặt mua, sử dụng báo, tạp chí của Đảng, hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các văn bản chỉ đạo các chi, đảng bộ thường xuyên quán triệt tinh thần thần Thông báo kết luận số 173-KL/TW của Ban Bí thư, Công văn số 5097-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu quả việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đến cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và nhân dân; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra công tác phân phối và sử dụng báo, tạp chí của Đảng; hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng sử dụng báo Đảng như nguồn tư liệu quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân; đưa việc mua, đọc và làm theo báo Đảng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại tổ chức đảng và ĐV hằng năm.

Bạn đọc xem các ấn phẩm Báo Ninh Thuận tại Ngày hội sách và văn hóa đọc. Ảnh: V.Nỷ

Hiện nay, toàn thành phố, có 100% chi, đảng bộ cơ sở đặt mua đủ các loại báo theo quy định (Báo Nhân Dân, Báo Ninh Thuận và Tạp chí Cộng sản). Riêng từ năm 2020 đến quý II/2023, toàn thành phố đặt mua hơn 47.460 tờ Báo Nhân Dân, 10.248 tờ Báo Ninh Thuận, 2.380 cuốn Tạp chí Cộng sản. Các trường học thuộc ngành Giáo dục thành phố có 2 loại báo quy định. Các đồng chí cách mạng lão thành, CB cao cấp nghỉ hưu, các đồng chí 30 năm tuổi Đảng trở lên được nhận 1 tờ Báo Ninh Thuận theo mỗi kỳ phát hành. Ngoài ra, các chi, đảng bộ cũng đã quan tâm đến việc mua và đọc các loại báo, tạp chí khác như: Tạp chí Cộng sản (chuyên đề cơ sở), Tạp chí Xây dựng Đảng, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Kiểm tra, tạp chí của các hội, đoàn thể...; 100% các cơ quan, đơn vị thành phố kết nối mạng internet để CB, ĐV, công chức, viên chức, người lao động thường xuyên truy cập, khai thác thông tin trên các báo, tạp chí của Đảng, phục vụ có hiệu quả việc tuyên truyền, cập nhật thông tin, kiến thức, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Việc đọc, khai thác và sử dụng thông tin từ báo Đảng ở các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị được thực hiện thường xuyên, trở thành thói quen hằng ngày của CB, ĐV. Một số cấp ủy, cơ quan, ban, ngành thành phố duy trì việc giao ban, đọc báo vào các buổi sinh hoạt pháp luật đầu tháng, đầu tuần và đầu giờ các ngày làm việc, điểm tin thời sự quan trọng đến CB, ĐV. Tiêu biểu như đảng bộ các phường, xã: Văn Hải, Tấn Tài, Mỹ Hải, Kinh Dinh, Mỹ Bình, Phủ Hà, Đài Sơn, Thanh Sơn...; các ban, ngành: Quân sự thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố... Bên cạnh việc khai thác thông tin trên báo in, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị kết hợp khai thác thông tin trên báo điện tử để đảm bảo tính kịp thời, phục vụ nhu cầu thông tin của CB, ĐV.

Từ việc nghiên cứu, đọc, tìm hiểu các loại báo, tạp chí của Đảng, nhận thức của đội ngũ CB, ĐV từng bước được nâng lên, nhất là về chính trị, tư tưởng; nắm vững các quan điểm, đường lối của Đảng; nắm bắt kịp thời những diễn biến về kinh tế - xã hội trên thế giới, trong nước và địa phương; hiểu rõ hơn về những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, kích động, gây mất ổn định chính trị... Qua đó, vận dụng vào thực tiễn công tác, sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống; có ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, kiên quyết đấu tranh đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

Để việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng được duy trì và phát triển, trong thời gian đến Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 173-TB/TW, Công văn số 5097-CV/TU về nâng cao hiệu quả việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm mỗi tổ chức cơ sở đảng đều có Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Báo Ninh Thuận. Kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích; đồng thời, khuyến khích mở rộng đối tượng thụ hưởng báo, tạp chí của Đảng. Đề xuất, kiến nghị ngành Bưu điện cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan chức năng, các đơn vị, địa phương trong việc cấp, phát báo đến các trường hợp là CB hưu trí, CB trên 30 năm tuổi Đảng, đảm bảo kịp thời và đầy đủ.