Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung khóa 30

Ngày 2/10, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung khóa 30.

Tham gia lớp học có 50 cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 8 tháng học tập, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành) và các kiến thức bổ trợ; đi nghiên cứu thực tế, thi và viết khoá luận tốt nghiệp.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao quyết định giao nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự lớp.

Thông qua khóa học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết để vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.