Thuận Bắc: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

Huyện Thuận Bắc triển khai tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 02/10 đến ngày 8/10/2023, với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ ngyên số” UBND Thuận Bắc đề nghị các cấp, các ngành trong toàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong trong nhân dân về vai trò và tầm quan trọng trong việc xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, nâng cao chất lượng học tập suốt đời cho mọi người.

Bên cạnh đó, tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số, qua đó giúp cho học sinh, phụ huynh, cán bộ, công chức viên chức và người lao động tìm hiểu kỹ năng, phương pháp xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Tăng cường cung cấp các tài liệu tài nguyên giáo dục mở hữu ích, các chương trình học tập trực tuyến tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; khuyến khích giáo viên, học sinh và học viên khai thác sử dụng và phổ biến các phương pháp, kỷ năng, phương tiện học tập, qua đó góp phần xây dựng năng lực học trong kỷ nguyên số.