Tin tổng hợp

* Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư nâng cấp từng bước được cải thiện. Đã đầu tư hoàn thành 8 hồ chứa với tổng dung tích 55,88 triệu m3, nâng tổng dung tích 21 hồ chứa đến nay đạt 194,49 triệu m3 và đầu tư đồng bộ 402,61 km kênh mương cấp II, III. Nâng tổng diện tích được chủ động tưới toàn tỉnh trên 50.260 ha, đạt tỷ lệ 60%; hoàn thành công trình Đập hạ lưu Sông Dinh, đáp ứng nhu cầu phục vụ nước sinh hoạt, sản xuất, ứng phó hiệu quả xâm nhập mặn.

Một góc Đập hạ lưu sông Dinh ở phường Tấn Tài (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm). Ảnh: Văn Nỷ

Đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án hồ chứa nước Sông Than với dung tích 85 triệu m3, hồ chứa nước Kiền Kiền và dự án hệ thống thuỷ lợi Tân Mỹ, với dung tích 219 triệu m3 … Hạ tầng thủy lợi cơ bản đồng bộ theo hướng đa mục tiêu, nhiều dự án trọng điểm, quy mô lớn được đầu tư nâng cấp, sửa chữa và hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn và tăng năng lực tưới tiêu.

* Hạ tầng năng lượng, nhất là hạ tầng điện từng bước được đầu tư nâng cấp. Lưới điện 500kV gồm 01 Dự án (Dự án Đường dây 500kV NĐ Vân Phong - NĐ Vĩnh Tân). Lưới 220kV gồm 03 dự án (Đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm (mạch 1); Đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm (mạch 2); Đường dây 220kV mạch kép Ninh Phước - 500kV Thuận Nam. Lưới điện 110kV gồm 11 dự án (trong đó có 2 dự án đã hoàn thành đóng điện từ năm 2019, 9 dự án đã khởi công năm 2020 hiện đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự kiến hoàn thành cuối năm 2023).

Nhân viên Công ty Điện lực Ninh Thuận bảo trì lưới điện. Ảnh: Văn Nỷ

Hạ tầng điện đã đầu tư tăng thêm năng lực cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của dân cư. Hạ tầng thông tin và truyền thông ngày càng được hoàn thiện; hạ tầng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hoá, thể thao, du lịch... được quan tâm đầu tư, từng bước kết nối đồng bộ và hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tầng lớp nhân dân.