Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày 26/5/2023, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vủa ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Chỉ thị nêu, thực hiện Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Phương án và Kế hoạch tổ chức các kỳ xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đầu cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Văn Nỷ

Để các Kỳ thi trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được triển khai, tổ chức và tiến hành đúng quy định, an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan, chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lượng dạy học của các cơ sở giáo dục, phù hợp điều kiện thực tiễn tại địa phương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, phù hợp để tổ chức triển khai thực hiện, tổ chức đạt yêu cầu về thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2023 (gọi chung là các Kỳ thi năm 2023);

b) Ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ về các Kỳ thi năm 2023 trong toàn ngành; tổ chức thực hiện các khâu của Kỳ thi (ra đề, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, công bố kết quả thi,...) đúng theo các quy chế hiện hành, đúng lịch công tác quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương;

c) Cung cấp các tài liệu tuyên truyền về các Kỳ thi cho các cơ quan thông tin truyền thông để thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng;

d) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tổ chức các Kỳ thi;

đ) Thành lập và tổ chức hoạt động hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và các ban công tác của hội đồng thi, các đoàn Thanh tra, kiểm tra thi theo thẩm quyền; xét duyệt kết quả tốt nghiệp các cấp học, kết quả tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông đúng theo các quy chế hiện hành;

e) Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chuẩn bị đầy đủ điều kiện bảo đảm tổ chức đạt yêu cầu của từng Kỳ thi.

g) Phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh tham gia Kỳ thi. 

2. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho tất cả các khâu từ làm đề, in sao đề thi đến coi thi, chấm thi của các Kỳ thi; phối hợp xác minh tình trạng cư trú của học sinh để làm minh chứng cho các đối tượng ưu tiên, khu vực tuyển sinh… trong xét tốt nghiệp, tuyển sinh đại học cao đẳng và tuyển sinh lớp 10 khi có yêu cầu.

3. Thanh tra tỉnh cử người tham gia công tác thanh tra, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại địa phương theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; phối hợp với Đoàn Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra được đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

4. Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án tổ chức thi cho các thí sinh khi có dịch bệnh xảy ra; chỉ đạo các đơn vị cơ sở triển khai các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch; khám chữa bệnh cho thí sinh và những người tham gia tổ chức Kỳ thi.

5. Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định trên cơ sở dự toán của Sở Giáo dục và Đào tạo.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những nội dung về các Kỳ thi năm 2023; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ hạ tầng viễn thông phục vụ Kỳ thi.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận phổ biến và thông tin kịp thời những chủ trương, quy định và quy chế thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng và ủng hộ trong dư luận xã hội và Nhân dân.

8. Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh có liên quan, Công ty Điện lực, Bưu chính viễn thông, Bưu điện, Chi nhánh Viettel tỉnh Ninh Thuận, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp tích cực, chủ động tham gia cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai tổ chức Kỳ thi, bảo đảm các điều kiện về điện lưới, bưu chính, viễn thông, giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai và thực hiện tốt những công việc được Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất, kiến nghị trong kế hoạch phối hợp tổ chức Kỳ thi.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nội dung công tác thi đã được triển khai. Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các Kỳ thi năm 2023;

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phường, thị trấn và các ngành ở địa phương phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức và phục vụ tốt cho các Kỳ thi năm 2023 tiến hành trên địa bàn được thuận lợi, đạt hiệu quả.

c) Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn, nghỉ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đến địa phương coi thi, chấm thi; vận động, hỗ trợ các thí sinh là con em hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật, thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh tham dự các Kỳ thi; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại khi tham dự các Kỳ thi.

d) Phối hợp với Công an tỉnh, chỉ đạo công an các địa phương bảo vệ an toàn các Kỳ thi năm 2023;

đ) Phối hợp thực hiện hiệu quả Phương án và Kế hoạch tổ chức các kỳ xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh lớp đầu cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

10. Đoàn TNCS HCM tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn cho Kỳ thi tại địa phương theo chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thí sinh trong Kỳ thi.

11. Sở Giao thông vận tải vận động các đơn vị doanh nghiệp vận tải hành khách hỗ trợ phương tiện di chuyển cho các thí sinh và người thân ở vùng sâu, vùng xa tham gia dự thi theo đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

Yêu cầu Giám đốc các sở ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện Chỉ thị này. Trong tiến trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khẩn trương báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo các Kỳ thi cấp tỉnh để tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời./.