Đưa 7 công trình, dự án ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng tỉnh giai đoạn 2016-2025

Ngày 26/5/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 263/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025.

Theo đó, đưa 7 công trình, dự án gồm: Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (dự án thành phần 1, thành phần 2), Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark (nay là dự án Khu du lịch Cap Padaran Mũi Dinh), Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Royal Ninh Thuận, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy, Khu Resort Vườn San Hô, Kênh chuyển nước Tân Giang - Sông Biêu và Dự án Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng tỉnh giai đoạn 2016-2025, với diện tích 189,13 ha rừng; trong đó: Rừng đặc dụng 19,88 ha; rừng phòng hộ 143,25 ha và rừng sản xuất 26 ha.

Một góc khu du lịch Mũi Dinh (Thuận Nam). Ảnh: Văn Nỷ

Kết quả sửa đổi, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng là cơ sở pháp lý để xác định tiêu chí sự phù hợp với Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia đối với các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được nêu trên trong thời gian Quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia chưa được phê duyệt; đối với diện tích rừng của các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng được điều chỉnh trong quy hoạch 3 loại rừng, khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng thì phải được quản lý theo quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất cho đến khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng sang mục đích khác. UBND tỉnh giao UBND các huyện, các sở, ngành và các đơn vị liên xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng, đất rừng nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định pháp luật hiện hành.