Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày 24/5/2023, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 2081/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Mục đích

Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức đến các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2023, Ngày Đại dương thế giới 08 tháng 6 năm 2023 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2023 để hiểu rõ về tác động của việc thải bỏ chất thải nhựa đến môi trường và đại dương; góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người vào việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường biển, hải đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao nhận thức của cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam.

Khuyến khích các cộng đồng dân cư, tổ chức và các doanh nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau có những hành động cụ thể nhằm giảm thiểu phát sinh, giảm sử dụng, tái sử dụng chất thải nhựa trong đời sống hàng ngày; tăng cường ngăn chặn rác thải nhựa trên biển vì một đại dương xanh.

Yêu cầu

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh cần phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân.

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị, Mặt trận, đoàn thể phối hợp chặt chẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng những hoạt động của sự kiện này.

Nội dung tuyên truyền phải bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm rõ quyền, lợi ích, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân trong các hoạt động liên quan đến biển, đảo.

Chủ đề của Ngày Môi trường thế giới năm 2023

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa.

Chủ đề của Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2023

Ngày Đại dương thế giới 08 tháng 6 năm 2023 được Liên hợp quốc phát động "Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi" với ý nghĩa Đại dương bao phủ phần lớn Trái đất, nhưng mới một phần nhỏ các vùng biển được khám phá. Mặc dù, cuộc sống của nhân loại phụ thuộc vào đại dương, nhưng đại dương chỉ đang nhận được một phần nhỏ sự quan tâm của chúng ta. Tuy nhiên, mọi thứ trên Trái đất đang thay đổi, cả trên đất liền và đại dương bao la, sâu thẳm. Nhân loại cần cùng hành động, trân trọng, bảo vệ đại dương cũng như toàn bộ hành tinh xanh của chúng ta. Thông qua đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6) năm 2023 “Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo”.

Môi trường biển Cà Ná (Thuận Nam) trong sạch nên thu hút nhiều du khách đến tắm trong dịp hè. Ảnh: Văn Nỷ

1. Nội dung triển khai thực hiện Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Tổ chức tuyên truyền và thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” tại Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2021; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Đề án “Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam” tại Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 4316/KH-UBND ngày 03/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng tái chế xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;…

Xây dựng ban hành quy định, cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, doanh nghiệp tái chế trên địa bàn tỉnh sau khi có hướng dẫn của Trung ương. Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến để tái chế chất thải nhựa trở thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường. Thực hiện thí điểm mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển hạ tầng, dịch vụ thu gom, tái chế chất thải nhựa.

Các cơ quan truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền về các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung, chủ đề về bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung tuyên truyền các mô hình điển hình trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Đa dạng các công cụ, phương thức tuyên truyền; vận dụng nền tảng công nghệ và mạng xã hội để truyền thông “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, cho hành động “Chống ô nhiễm nhựa” để tạo sự lan toả, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân.

Thực hiện nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Khuyến khích các huyện, thành phố có ít nhất 01 mô hình cụ thể về “Chống ô nhiễm nhựa” hiệu quả tại địa phương. Ra quân dọn, xử lý rác tại các điểm đen và ô nhiễm rác thải nhựa ở sông, hồ, bờ biển. Đồng thời, phát hiện, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân và cộng đồng, doanh nghiệp có thành tích, sáng kiến tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ môi trường; nhất là giải pháp, sáng kiến giảm rác thải nhựa.

Căn cứ tình hình thực tế, cao điểm từ cuối tháng 5 đến kết thúc tháng 6 năm 2023, đồng loạt tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Mít tinh, phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải. Phát động Chiến dịch chung tay giảm thiểu rác thải nhựa bằng các hành động thiết thực như nói không với túi ni lông khó phân huỷ, sản phẩm nhựa dùng một lần; đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi ni lông khó phân huỷ, sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích người tiêu dùng, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Treo băng rôn, pa nô, áp phích (khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường) tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp (nội dung khẩu hiệu tuyên truyền tại Phụ lục I đính kèm).

2. Nội dung triển khai thực hiện Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Tập trung tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vài trò và tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương, của tài nguyên, môi trường biển, đảo trong phát triển bền vững; công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2023 theo Hướng dẫn số 108-HD/BTGTU ngày 17/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 11/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển kinh tế biển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 246-CTr/TU ngày 02/01/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 246-Ctr/TU ngày 02/01/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khó XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 1526/KH-UBND ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030; Kế hoạch số 4898/KH-UBND ngày 09/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức đồng loạt các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2023 như: Treo băng rôn, pa nô, áp phích về chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2023; hội thảo, hội nghị, tọa đàm, diễn đàn về công tác quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, công bằng, bền vững tài nguyên biển, hải đảo; kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; bảo vệ, duy trì và phục hồi đa dạng sinh học biển, ven biển và hải đảo; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thiên nhiên, di sản văn hóa biển; khai thác, đánh bắt thủy sản an toàn, bền vững, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; điều tra, nghiên cứu khoa học về biển, hải đảo cũng như hệ thống thông tin thủy triều, hải văn để phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, rác thải nhựa ven biển; khuyến khích các nghiên cứu về biển, đảo, hoạt động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường biển; tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng; phát động các phong trào cộng đồng, ra quân làm vệ sinh môi trường biển, thu gom xử lý rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường biển. Đặc biệt, tại 05 huyện, thành phố có biển, Khu bảo tồn biển Vườn Quốc gia Núi Chúa phải có các hoạt động ra quân làm sạch bờ biển; đáp ứng yêu cầu sau thời gian ra quân hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam không còn tình trạng rác thải trên bờ biển.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, truyền thông và thông tin đối ngoại về biển, đảo Việt Nam. Đổi mới và đa dạng hóa, hiện đại hóa về hình thức, nội dung, phương thức, phương tiện thông tin, tuyên truyền; xây dựng cơ chế hợp tác, phối hợp hiệu quả công tác tuyên truyền về biển, đảo giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; giữa các cơ quan trong nước và cơ quan đại diện ở nước ngoài. Tiếp tục đầu tư nguồn lực cho công tác tuyên truyền về biển, đảo. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, cập nhật kiến thức cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, các cơ quan thông tấn, báo chí; mở rộng hơn nữa lực lượng làm công tác tuyên truyền về biển, đảo.

Các cơ quan truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2023. Trong đó, tuyên truyền tấm gương điển hình tiên tiến trong các hoạt động phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xây dựng văn hoá sinh thái biển; tăng cường nâng cao nhận thức, kiến thức, hiểu biết về biển, đại dương đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; khơi dậy niềm tin, khát vọng phát triển bền vững kinh tế biển, giữ vững chủ quyền biển, đảo, đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đồng thời, phát hiện, biểu dương và kịp thời khen thưởng vinh danh tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Thời gian thực hiện:

Từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Tổ chức thực hiện:

Nhằm tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh; căn cứ điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động, nội dung thiết thực hưởng ứng sự kiện; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; đơn vị liên quan trong phạm vi trách nhiệm quản lý, chủ động xây dựng và chọn các hoạt động phù hợp để tổ chức triển khai, hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2023 đạt hiệu quả  thiết thực…