Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thực hiện Công điện số 441/CĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 2080/UBND-KTTH về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, cùng với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy định nghiên cứu, khẩn trương cụ thể hóa tổ chức triển khai thực hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng theo Công điện số 441/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân xã Phước Bình (Bác Ái) trồng cây xanh gắn với bảo vệ rừng. Ảnh: Văn Nỷ

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1664/UBND-KTTH, Công văn số 183/UBND-KTTH, Quyết định số 633/QĐ-UBND. Đồng thời nghiên cứu, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện Công điện nêu trên theo đúng thẩm quyền đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.