Chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Phước Minh

Đảng bộ xã Phước Minh (Thuận Nam) hiện có 10 chi bộ trực thuộc với 120 đảng viên sinh hoạt. Những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cơ quan, đơn vị và 4 thôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả”.

Đồng chí Phan Thủy, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo Huyện ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đảng ủy xã đã tiến hành tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai nội dung Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm rộng khắp trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình địa phương. Theo đó, Đảng ủy xã tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch và nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Các chi bộ trực thuộc đã triển khai thực hiện nghiêm túc trên cơ sở xác định rõ những nội dung cần làm, trong đó tập trung vào việc đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả”.

Người dân tổ 3, thôn Quán Thẻ 1 duy trì hiệu quả mô hình tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện kết hợp chặt chẽ việc học tập với làm theo thông qua các mô hình cụ thể. Tiêu biểu như: Ban Công tác Mặt trận thôn Quán Thẻ 2 xây dựng khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường, chăm sóc cây xanh. Ban Công tác Mặt trận thôn Quán Thẻ 1 xây dựng mô hình Tổ nhân dân tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp và giữ gìn an ninh trật tự. Chi hội Phụ nữ thôn Quán Thẻ 2 vận động 20 gia đình hội viên thực hiện mô hình “Mỗi hội viên trồng một cây xanh” tạo mỹ quan cho khu dân cư. Hội Nông dân xã có mô hình vận động các hội viên, nông dân áp dụng khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi. Hội Cựu chiến binh xã xây dựng Tổ cựu chiến binh cốt cán đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đoàn Thanh niên xã với mô hình nhận trồng và chăm sóc 35 cây hoa giấy tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ xã...

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đoàn viên, hội viên các tổ chức hội, đoàn thể xã cũng tích cực tham gia công tác tuyên truyền gương điển hình người tốt, việc tốt trên trang thông tin điện tử đơn vị, địa phương và mạng xã hội tổ chức, cá nhân, góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác trong các tầng lớp nhân dân. Ông Lê Văn Khắc, Trưởng Ban Quản lý thôn Quán Thẻ 1, chia sẻ: Khi xã có chủ trương mỗi thôn, mỗi tổ dân phố xây dựng ít nhất một mô hình học tập và làm theo Bác, thôn Quán Thẻ 1 đã tuyên truyền, quán triệt đến từng hộ gia đình, tùy vào tình hình thực tế của địa bàn để xây dựng mô hình cho phù hợp. Hiện có 3 tổ dân phố xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình tự quản “sáng - xanh - sạch- đẹp”, qua đó vừa nâng cao ý thức, nhận thức của bà con về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không gì cao xa là tích cực xây dựng “tình làng, nghĩa xóm” đoàn kết, phát triển. Cũng nhờ đó đã tạo ra phong trào thi đua phấn khởi cho bà con.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 3 năm (2021-2023) thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, thời gian tới, Đảng ủy xã Phước Minh tiếp tục chỉ đạo, triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; gắn việc học tập, làm theo Bác với xây dựng kế hoạch phấn đấu của cá nhân; đưa việc học tập Bác trở thành công việc thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị, tạo nên ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Về phía Đảng ủy xã, tiếp tục thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện. Toàn đảng bộ xã nêu quyết tâm cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hết sức hết lòng tận tụy với nhân dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống người dân ngày một ấm no.