Ninh Hải: Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Huyện ủy Ninh Hải vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Đảng bộ huyện Ninh Hải đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể các cấp đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ, gắn sát với nhiệm vụ từng địa phương, đơn vị. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm đã có tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Qua đó, đã góp phần đổi mới lề lối làm việc ở nhiều cơ quan, đơn vị, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động quản lý, điều hành, xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, thời gian tới, Huyện ủy Ninh Hải đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị theo chuyên đề toàn khóa, hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Đẩy mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp. Nâng cao chất lương giáo dục, lối sống và truyền thống cho thế hệ trẻ; chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm chấn chỉnh khuyết điểm, hạn chế. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên địa bàn.

Tại hội nghị, huyện Ninh Hải đã khen thưởng cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW.