Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh

Để đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, ngày 10/5/2023, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các quy định, hướng dẫn của trung ương về các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG): Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương triển khai, ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa, tạo cơ sở, hành lang pháp lý để vận dụng và thực hiện các chương trình MTQG. Với sự cố gắng, tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương của các sở, ban, ngành và địa phương, đến nay, công tác quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả tích cực.

Tuy nhiên, qua đánh giá cho thấy việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh còn nổi lên một số hạn chế, khó khăn, đó là: Quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và đóng góp của người dân còn hạn chế; việc bố trí vốn đối ứng của một số địa phương chưa đảm bảo; một số quy định về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn các chương trình MTQG chưa phù hợp với tình hình thực tế; tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp...

Xã Phước Thuận (Ninh Phước) triển khai hiệu quả mô hình tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Ảnh: Anh Tuấn

Để đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 và giai đoạn 2021-2025; ngày 10/5/2023, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, chủ động, linh hoạt trong quản lý và tổ chức thực hiện để các cấp, các ngành và địa phương phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, nhịp nhàng, nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành mục tiêu của các chương trình MTQG đã đề ra. Trong đó, trọng tâm là rà soát, xây dựng, hoàn thiện, ban hành và tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (kể cả sửa đổi, bổ sung), kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG hằng năm. Huy động, quản lý, lồng ghép và sử dụng nguồn lực thực hiện các chương trình MTQG đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả và minh bạch. Sắp xếp danh mục các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên về tính cấp thiết, khả thi, hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để đảm bảo đủ điều kiện, sớm được phân bổ kế hoạch vốn chi tiết nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân: Đến hết quý II phải đạt trên 30%; hết quý III đạt 60% và đến cuối năm phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao...

Đối với UBND cấp huyện, tập trung chỉ đạo, xét chọn đối tượng thụ hưởng, tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, thẩm định, phê duyệt dự án thuộc các chương trình MTQG theo đúng quy định. Tổ chức lồng ghép, huy động nguồn lực để thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn đạt hiệu quả, nhất là chú trọng ưu tiên hỗ trợ thực hiện xây dựng các mô hình sinh kế; mô hình hỗ trợ và liên kết theo chuỗi giá trị, quy mô, hiệu quả, tránh tình trạng manh mún, nhỏ lẻ; tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho hộ nghèo trên địa bàn các huyện có đối tượng thụ hưởng.

Các cơ quan thường trực từng chương trình MTQG (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc tỉnh) chịu trách nhiệm: Chủ động cập nhật văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương, kịp thời tham mưu triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức áp dụng triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ của từng chương trình MTQG theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện từng chương trình MTQG hằng năm. Phối hợp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình MTQG tại các địa phương. Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện từng chương trình cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định.

Đối với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ là đầu mối giao kế hoạch, chủ đầu tư, chủ trì thực hiện các dự án thành phần thuộc các chương trình MTQG (gồm các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã) chủ động rà soát và thực hiện kịp thời, hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn của các chương trình MTQG đến cuối năm đạt 100% kế hoạch được giao. Kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền. Chịu trách nhiệm toàn diện đối với kết quả thực hiện và giải ngân vốn được giao. Tập trung quyết toán hoàn thành các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng để tất toán các dự án theo quy định.

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh giao các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao của cơ quan thường trực như quản lý, tổng hợp, điều phối chung các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh cân đối và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình MTQG. Tổ chức kiểm tra, giám sát và báo cáo hình hình thực hiện kế hoạch vốn của các chương trình MTQG theo định kỳ và khi có yêu cầu của các cấp trong chỉ đạo điều hành; tổng hợp báo cáo khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. Sở Tài chính phối hợp tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn sự nghiệp; cân đối, bố trí nguồn vốn sự nghiệp ngân sách địa phương đối ứng để thực hiện các chương trình MTQG. Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố thanh toán vốn cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn quy định; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi. Định kỳ trước ngày 15 hằng tháng (hoặc khi có chỉ đạo đột xuất của UBND tỉnh) gửi kết quả giải ngân kế hoạch vốn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các bộ, ngành trung ương theo quy định.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan truyền thông, báo chí phối hợp tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức đầy đủ và tích cực tham gia hưởng ứng, chung sức, đồng lòng phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh.