Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng Phan Rang -Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 4/5/2023, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã ký ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng Phan Rang -Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Toàn văn của Nghị quyết như sau:

I-Khái quát tình hình

Đô thị nói chung, kinh tế đô thị nói riêng có vị trí, vai trò rất quan trọng, tạo động lực, có sức lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, du lịch, dịch vụ; nơi tập trung dân cư sinh sống, kinh tế phát triển mạnh mẽ, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp; đồng thời là nơi tập trung nguồn nhân lực, vật lực cho sản xuất, tiêu thụ lớn các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Thời gian qua, phát triển kinh tế đô thị trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả, góp phần tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại – dịch vụ; hệ thống hạ tầng đô thị được đầu tư, nâng cấp và mở rộng; công tác quy hoạch và quản lý đô thị được nâng cao về chất lượng và số lượng, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với quy hoạch các ngành. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thời gian qua việc phát triển kinh tế đô thị trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế; các định hướng, quan điểm, giải pháp... về phát triển kinh tế đô thị của tỉnh chưa được cụ thể hóa; kinh tế đô thị chiếm khoảng 35% GRDP của tỉnh, thấp hơn so mức đóng góp kinh tế đô thị chung của cả nước; cơ sở hạ tầng đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu; chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở đô thị còn chậm; việc ứng dụng công nghệ mới vào phát triển kinh tế đô thị chưa có nhiều đột phá; thu hút đầu tư và củng cố các động lực phát triển kinh tế đô thị còn hạn chế; cơ chế, chính sách đầu tư cho đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chưa được quan tâm đúng mức... Do đó, việc ban hành Nghị quyết là cần thiết, có ý nghĩa rất quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của các đô thị, tạo động lực, sức lan tỏa góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; đồng thời, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030tầm nhìn đến năm 2045.

II-Quan điểm, mục tiêu

1. Quan điểm

Phát triển kinh tế đô thị bảo đảm phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo đột phá cho phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống người dân, môi trường, tăng trưởng xanh và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Phát triển thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thành một trong những đô thị trọng tâm liên kết vùng với chức năng dịch vụ, du lịch, trung tâm hành chính văn hoá, khoa học kỹ thuật của tỉnh và khu vực.

Cơ sở hạ tầng đường trung tâm 16 Tháng 4 (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) được đầu tư ngày càng hiện đại. Ảnh: Văn Nỷ

Phát triển kinh tế đô thị gắn với phát triển các ngành liên quan và gắn kết chặt chẽ với các khu, vùng kinh tế, các ngành, lĩnh vực trọng điểm, mũi nhọn, động lực, đột phá theo chủ trương, định hướng của tỉnh, nhất là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, kinh tế biển, du lịch,..; nâng cao vai trò động lực, cực tăng trưởng của các đô thị trong tỉnh, đặc biệt là đô thị Phan Rang- Tháp Chàm. Phát triển kinh tế đô thị hướng tới phát triển đô thị bền vững trong tương lai, nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư đô thị, góp phần tăng mức sống của các hộ gia đình đô thị, tăng năng suất lao động và thu nhập bình quân đầu người.

Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư, phát triển kinh tế để kinh tế đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả với cơ cấu hợp lý; tạo điều kiện và khuyến khích các khu vực kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân tham gia đầu tư phát triển đô thị. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng các cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phát triển kinh tế đô thị; tạo điều kiện thuận lợi cho các đô thị tập trung phát triển nhanh kinh tế số, các ngành sản xuất, kinh doanh ứng dụng công nghệ cao.

2. Mục tiêu

Phát triển kinh tế đô thị hướng tới phát triển đô thị bền vững trong tương lai; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào các ngành kinh tế đô thị; bảo đảm các điều kiện về nguồn lực, cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế đô thị gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng, thích ứng với biến đổi khí hậu, vệ sinh môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân đô thị nói riêng và toàn tỉnh Ninh Thuận nói chung.

Tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư, phát triển và quản lý có hiệu quả khu vực đô thị nhằm mục tiêu đưa kinh tế đô thị trở thành động lực phát triển. Chú trọng phát triển các lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với định hướng ưu tiên phát triển của tỉnh gắn với phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, kinh tế biển...

Tăng cường đô thị hóa, chuyển đổi cơ cấu kinh tế đô thị theo hướng tăng tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và du lịch; đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài.Tập trung đầu tư để xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang Tháp Chàm thành đô thị xanh, hiện đại, thông minh, đô thị du lịch, dịch vụ sinh thái là một trong những đô thị trọng tâm liên kết vùng với chức năng dịch vụ, du lịch, trung tâm hành chính văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh và khu vực.

3. Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đến năm 2025: Phấn đấu kinh tế khu vực đô thị chiếm khoảng 75% tổng sản phẩm nội tỉnh, trong đó thành phố Phan Rang - Tháp Chàm chiếm tỷ trọng 90% kinh tế đô thị toàn tỉnh; tốc độ tăng trưởng kinh tế đô thị bình quân đạt 12-13%; thu nhập bình quân đầu người khu vực đô thị 170 triệu đồng/năm; tổng vốn đầu tư khu vực đô thị khoảng 29-31 nghìn tỷ đồng; năng suất lao động khoảng 180-200 triệu đồng/lao động/năm; quy mô dân số đô thị khoảng 254.000 người.

Về cơ cấu kinh tế đô thị: Ngành nông nghiệp - thủy sản chiếm tỷ trọng 8- chiếm 10%; công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng 30-32%; thương mại - dịch vụ tỷ trọng 60-62%.

Đến năm 2030: Phấn đấu kinh tế khu vực đô thị đóng góp quan vào nền kinh tế của tỉnh khoảng 85% tổng sản phẩm nội tỉnh, trong đó thành phố Phan Rang – Tháp Chàm chiếm tỷ trọng 90% kinh tế đô thị toàn tỉnh; tốc độ tăng trưởng kinh tế đô thị bình quân đạt khoảng 13-14%; thu nhập bình quân đầu người khu vực đô thị 220 triệu đồng/năm; tổng vốn đầu tư khu vực đô thị khoảng 18-20 nghìn tỷ đồng; năng suất lao động khoảng 330-350 triệu đồng/lao động/năm; quy mô dân số đô thị khoảng 358.000 người.

Về cơ cấu kinh tế đô thị: Ngành nông nghiệp - thủy sản chiếm tỷ trọng 7-9%; công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng 32-34 %; thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng 58-60%.

III- Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, tư duy về vai trò, vị trí của kinh tế đô thị

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế đô thị. Chú trọng đổi mới và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, tư duy, hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về các quan điểm, chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách, phạm vi, nội hàm, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phát triển kinh tế đô thị đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Tăng cường đô thị hóa và tăng quy mô dân số các đô thị trên địa bàn tỉnh

Từng bước xây dựng lộ trình thích hợp để mở rộng ranh giới thành phố Phan Rang - Tháp Chàm gắn với mở rộng quy mô kinh tế đô thị theo hướng mở rộng ranh giới hành chính các đô thị, thành lập mới các thị trấn theo định hướng quy hoạch tỉnh và chương trình phát triển đô thị của tỉnh. Tăng cường công tác lập, quản lý và triển khai thực hiện đồng bộ các quy hoạch tổng thể không gian vùng kinh tế, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng...

Tập trung nguồn lực cho các dự án ưu tiên đầu tư, phát triển các đô thị, các trung tâm kinh tế động lực làm khâu đột phá, sức lan tỏa lớn, kết nối vùng, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên đầu tư các hạ tầng thiết yếu làm đòn bẩy thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển đô thị; từng bước hoàn thiện và đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, trong đó xây dựng thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của đô thị loại II nhằm phát huy vai trò là trung tâm, động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng bền vững, phân bố hợp lý, cân đối giữa các vùng, kết nối thuận lợi với hệ thống đô thị vùng phía Nam. Phát triển hệ thống đô thị hiện đại và thân thiện môi trường, tôn trọng, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống về kiến trúc; khu vực ngoài đô thị có kết cấu hạ tầng phát triển, đảm bảo văn minh đô thị gắn với phát triển dịch vụ xã hội cơ bản ở trình độ và chất lượng cao.

Xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng đô thị, giữ gìn môi trường cảnh quan, tạo cơ hội việc làm tại các đô thị nhằm thu hút người dân đến định cư. Đẩy mạnh phát triển các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở dịch vụ thương mại, du lịch...tạo động lực phát triển đô thị, qua đó thu hút lực lượng lao động, tăng dân số cơ học.

3. Chuyển đổi cơ cấu các ngành kinh tế trong các đô thị một cách hợp lý; nâng cao trình độ công nghệ, áp dụng kỹ thuật mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất ở các đô thị

Tập trung phát triển các lĩnh vực phụ trợ có công nghệ tiên tiến, hiện đại phục vụ phát triển các ngành động lực. Đổi mới công nghệ chế biến nông-lâm-thủy sản nhằm tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có chất lượng và tăng năng lực cạnh tranh hướng đến xuất khẩu; tập trung ưu tiên các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch gắn với tổ chức các sự kiện văn hóa du lịch liên vùng, liên tỉnh. Đẩy mạnh triển khai một số mô hình kinh tế đô thị mới như: kinh tế đêm, kinh tế chia sẻ, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, các siêu thị và trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm tại Phan Rang - Tháp Chàm và đô thị trung tâm vùng khác.

Nâng cao hiệu quả của ngành nông nghiệp theo hướng phát triển các sản phẩm đặc thù; đầu tư phát triển một số vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ số vào quản lý, quản trị, sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp. Ưu tiên mô hình phát triển nông nghiệp ven đô theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái kết hợp với du lịch trong quá trình đô thị hóa.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác phát triển kinh tế đô thị. Tăng cường đầu tư và hợp tác liên kết trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và quản lý đô thị; đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin theo các chương trình, kế hoạch của tỉnh và của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

4. Tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư

Rà soát, xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch thu hút đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn trong và ngoài nước để phát triển kinh tế đô thị giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030. Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các ngành nghề thế mạnh của tỉnh, các dự án hạ tầng đô thị, thương mại, du lịch, xã hội...; thu hút đầu tư vào những ngành có giá trị gia tăng cao.

Có giải nâng cao hiệu quả và đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư nước ngoài theo hướng chuyên nghiệp, chủ động, trọng tâm và trực tiếp đến các tập đoàn, đối tác lớn có năng lực, kinh nghiệm hướng vào thị trường và sản phẩm cụ thể. Tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

5. Rà soát, nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế đô thị.

Tập trung rà soát, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách trước mắt cũng như lâu dài bảo đảm phù hợp, đủ mạnh, hiệu quả, khả thi để hỗ trợ, thu hút, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế đô thị, nhất là cơ chế, chính sách về kinh tế, tài chính,tín dụng, thuế, đất đai, giáo dục, y tế, nhà ở, môi trường, phục vụ công cộng, đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị...Nghiên cứu, lựa chọn, có kế hoạch, phương án tập trung ưu tiên hỗ trợ, đầu tư, phát triển kinh tế đô thị tại một số đô thị lớn, đô thị trung tâm trên địa bàn tỉnh nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tạo động lực, sức lan tỏa cho các đô thị và các ngành, lĩnh vực khác, nhất là, đối với đô thị Phan Rang-Tháp Chàm, đô thị Khánh Hải...

Chú trong đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; cải thiện mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, ICT, SIPAS,...Tăng cường đồng hành, hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, người dân tham gia các hoạt động phát triển kinh tế đô thị.

6. Xây dựng thành phố Phan Rang- Tháp chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; là một trong những đô thị trọng tâm liên kết vùng với chức năng dịch vụ, du lịch, trung tâm hành chính văn hoá, khoa học kỹ thuật của tỉnh và khu vực

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang-Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”. Ưu tiên bố trí nguồn lực để từng bước đầu tư xây dựng, phát triển thành phố Phan Rang-Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh, là một trong những đô thị trọng tâm liên kết vùng với chức năng dịch vụ, du lịch, trung tâm hành chính văn hoá, khoa học kỹ thuật của tỉnh và khu vực, nhất là: tập trung xây dựng hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số đồng bộ, hiện đại; thực hiện chuyển đổi số, chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế xã hội số đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đô thị thông minh; tiếp tục phát triển các hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, các ứng dụng, dịch vụ thông minh nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp số.

Tận dụng hiệu quả cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tạo sự đột phá trong phát triển thương mại, dịch vụ, trong đó đặc biệt là phát triển đô thị du lịch; tạo môi trường thông thoáng, phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, ưu tiên đối với các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến và thân thiện môi trường.

Huy động, thu hút, kêu gọi đầu tư và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà cho người có công, nhà ở cho công nhân các Khu công nghiệp, nhà ở thương mại...nhằm tăng số lượng loại hình nhà ở, tạo môi trường hấp dẫn cho người dân đến sinh sống tại thành phố. Tập trung phát triển quỹ đất ở, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các dự án khu dân cư, khu đô thị mới.

7. Nâng cao chất lượng công tác lập, quản lý quy hoạch và quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường phục vụ phát triển kinh tế đô thị

Đổi mới tư duy và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác lập, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất... bảo đảm hiệu quả, đồng bộ, thống nhất, gắn kết chặt chẽ giữa các cấp độ quy hoạch, các loại quy hoạch; quy hoạch không gian đô thị bảo đảm hiệu quả kinh tế - sinh thái, thuận lợi cho phát triển giao thông công cộng, tăng tính hấp dẫn, cạnh tranh và thân thiện môi trường; lồng ghép các mục tiêu thông minh, tăng trưởng xanh và ứng phó biển đổi khí hậu trong công tác lập, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

Định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, chỉnh trang, phát triển các khu đô thị đáp ứng yêu cầu mỹ quan, thân thiện với môi trường theo hướng xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và bền vững. Gắn kết quy hoạch với kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, bảo đảm nguồn lực thực hiện.

Tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phát triển kinh tế đô thị, quản lý quy hoạch, quản lý về trật tư xây dựng, đất đai, môi trương; phát triển đô thị theo quy hoạch, kiểm soát không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị, trật tự xây dựng; thực hiện chuyển đổi, sử dụng hợp lý, hiệu quả diện tích đất phục vụ yêu cầu phát triển. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra gắn với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng...

Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại, ứng dụng công cụ dữ liệu liên thông GIS trong công tác quản lý phát triển kinh tế độ thị, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất...; xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng số, dữ liệu số, thông tin phục vụ quản lý, điều hành thông minh phục vụ công tác quán lý phát triển kinh tế đô thị, quy hoạch, đất đai...trên nền tảng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

IV- Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo việc tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt sâu kỹ Nghị quyết đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn để xây dựng Nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo phù hợp, hiệu quả, khả thi.

2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là thành phố Phan Rang – Tháp Chàm bảo đảm hiệu quả, khả thi phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và các cơ chế, chính sách liên quan.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế đô thị; kịp thời phát hiện, đưa tin những cách làm hay, điển hình tốt để nhân rộng.

4. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch quán triệt, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các mục

tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế đô thị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với việc xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan.

5. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện đề án, chương trình, kế hoạch và bố trí đủ nguồn lực, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các cấp tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết; nghiên cứu đưa một số chỉ tiêu về phát triển vùng kinh tế đô thị vào nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; định kỳ hàng năm, 3 năm, 5 năm có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện các nội dung Nghị quyết đề ra.

Nghị quyết này phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.