Ninh Phước đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Những năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được huyện Ninh Phước triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Thực hiện phong trào TDĐKXDĐVH, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã cụ thể hóa bằng việc xây dựng nhiều mô hình, chương trình, hoạt động phù hợp với thực tế của địa phương. Việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt luôn được các cơ quan, đơn vị quan tâm đẩy mạnh, góp phần đưa phong trào ngày càng đi vào nền nếp. Bên cạnh đó, các địa phương đã đưa các quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội vào quy ước hoạt động của thôn được nhân dân đồng tình hưởng ứng, từng bước hình thành môi trường văn hóa lành mạnh từ mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội.

Nhân dân huyện Ninh Phước đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sông tinh thần.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào TDĐKXDĐVH gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các địa phương đã triển khai các mô hình, tổ chức tự quản về an ninh trật tự. Đến nay, đã nhân rộng được mô hình “Xứ đạo bình yên” tại xã Phước Vinh; mô hình Tổ an ninh xung kích; Tộc họ tự quản về an ninh trật tự; mô hình Khu dân cư và hộ gia đình cam kết đảm bảo an toàn giao thông tại 65/65 thôn, khu phố với 38.871 hộ gia đình tham gia; mô hình “Thắp sáng đường quê”, camera an ninh… góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa, khuyến khích, kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực văn hóa và thể thao được đẩy mạnh, góp phần quan trọng phục vụ nhu cầu, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Hiện nay, toàn huyện có 9 trung tâm văn hóa - thể thao xã, thị trấn; 65 nhà văn hóa, khu thể thao thôn, khu phố; 26 sân vận động, 74 sân bóng chuyền, 11 sân bóng đá mini, 2 sân tennis và 3 phòng tập gym.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và cùng với các giải pháp hiệu quả, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn Ninh Phước đã đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến từ ý thức đến hành động. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm ngày càng được phát huy, người dân ngày càng ý thức hơn trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua bình xét, hiện huyện có 62 thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa, 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 33.130 gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa…

Đồng chí Ngô Khánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước cho biết: Để phong trào TDĐKXDĐSVH tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn phong trào với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở để thu hút đông đảo người dân tham gia, nhằm đưa phong trào đi vào chiều sâu. Phấn đấu 75% người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; 40% dân số tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên; 100% thôn, khu phố giữ vững danh hiệu Thôn văn hóa; 91,5% gia đình giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa…