Triển khai tuyên truyền, phổ biến thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) số 15/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật KBCB thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật KBCB.

Người dân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám, chữa bệnh. Ảnh: Văn Nỷ

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, cũng như tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, người hành nghề về các quy định về quyền và nghĩa vụ, các nội dung mới của Luật KBCB.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động tổ chức phổ biến, thông tin về các nội dung có liên quan bằng hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn phụ trách, quản lý.

Đồng thời, tổ chức tập huấn triển khai Luật KBCB cho cán bộ thuộc các sở, ngành, địa phương; cơ sở KBCB và người hành nghề KBCB nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Luật...