Tỉnh ta thành lập 3 Tổ công tác kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/3/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2023 (gọi tắt là Tổ công tác).

Theo đó, 3 Tổ công tác lần lượt do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng gồm: Tổ công tác kiểm tra các dự án lĩnh vực dịch vụ du lịch, giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục thể thao (đồng chí Nguyễn Long Biên); Tổ công tác kiểm tra các dự án lĩnh vực đô thị, công nghiệp, năng lượng, chợ và nghĩa trang (đồng chí Phan Tấn Cảnh); Tổ công tác kiểm tra các dự án lĩnh vực nông nghiệp, khoáng sản (đồng chí Lê Huyền).

Nhiệm vụ của Tổ công tác có trách nhiệm giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra tình hình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2023; có biện pháp xử lý nghiêm đối với các dự án chậm tiến độ theo quy định của pháp luật; tập trung giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thành dự án.

Các thành viên Tổ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ động nắm bắt, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo quy định...