Thông báo: Về việc tạm dừng tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận năm 2023

Trung tâm Hỗ trợ nông dân đã có Thông báo số 07-TB/TTHTND ngày 10/3/2023 về việc tuyển dụng viên chức năm 2023.

Tuy nhiên, ngày 14/3/2023 Tỉnh ủy Ninh Thuận có văn bản số 3725-CV/TU về việc tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức chung giữa khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội với khối chính quyền địa phương. Theo đó, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tạm dừng việc tuyển dụng viên chức năm 2023.

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh (http://www.hoinongdanninhthuan.org.vn) và niêm yết tại trụ sở Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh.