Thực hiện nghiêm quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, đến nay tỉnh ta đã kết nối chính thức đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (DLQGVDC) với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Tính đến ngày 1/3/2023 toàn tỉnh đã có 604 lượt tra cứu, xác thực thông tin trong Cơ sở DLQGVDC để phục vụ giải quyết TTHC, trong đó các sở, ngành có 135 lượt; cấp huyện, cấp xã 469 lượt.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, khảo sát của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh tại bộ phận một cửa của 7 huyện, thành phố và 1 Văn phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp cho thấy, vẫn còn một số đơn vị có thẩm quyền, chức năng tra cứu thông tin trong Cơ sở DLQGVDC để phục vụ giải quyết TTHC nhưng chưa thực hiện nghiêm túc. Về cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú (CT07) cho công dân, đến ngày 4/3/2023, công an cấp xã đã cấp cho 9.896 trường hợp, trong đó yêu cầu công dân cung cấp CT07 khi thực hiện TTHC nhiều nhất thuộc các lĩnh vực: Giáo dục 2.481 trường hợp; Ngân hàng 2.435 trường hợp; Lao động - Thương binh và Xã hội 576 trường hợp; Đất đai 534 trường hợp; Hồ sơ xin việc làm 1.420 trường hợp... Việc này gây khó khăn, phiền hà cho công dân, bức xúc trong dư luận xã hội và gây mất niềm tin của người dân đối với công tác cải cách TTHC của Chính phủ nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng. Bên cạnh đó, một số cán bộ, công chức (CBCCVC),... vẫn chưa nắm chắc được hết các phương thức thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các TTHC; chưa nắm hết được cách thức để khai thác thông tin công dân trong Cơ sở DLQGVDC...

Cán bộ, công chức bộ phận “một cửa” Tp. Phan Rang - Tháp Chàm giải quyết thủ tục hành chính
cho người dân không cần xuất trình sổ hộ khẩu. Ảnh: Văn Nỷ

Để việc thực hiện các TTHC liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy bảo đảm thống nhất, hiệu quả, đúng quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. Ngày 13/3/2023, UBND tỉnh có Công văn số 871/UBND-TCD gửi khối cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước; Hội Doanh nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, yêu cầu tập trung quán triệt đến 100% CBCCVC,... tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC, bộ phận một cửa các cấp buộc phải tra cứu, khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở DLQGVDC để giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, tuyệt đối không sử dụng và yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú.

Công văn của UBND tỉnh cũng yêu cầu 100% CBCCVC, lực lượng vũ trang,... đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 (VNeID), chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền người thân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp. Tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm CBCCVC,... thực hiện không nghiêm túc quy định của Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Đề án 06 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3450/UBND-TCDNC ngày 8/8/2022; các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ trạm trú khi thực hiện TTHC, giao dịch dân sự theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4024/UBND-TCDNC ngày 15/9/2022 với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả như: Pano, ap-phich, video hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại bộ phận một cửa, trên màn hình led...

Đối với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện, cấp xã, cấp thôn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các lợi ích của tài khoản định danh điện tử mức 2 (VNeID) để người dân sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện các TTHC... Đồng thời bố trí CBCCVC,... hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID mức 1 để sử dụng thực hiện tra cứu dịch vụ công. Tiếp tục chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị mình tuyệt đối “không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, phiếu xác nhận thông tin về cư trú trong quá trình giải quyết TTHC” theo quy định của Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm việc kết nối, tích hợp với Cơ sở DLQGVDC phục vụ việc tra cứu thông tin về cư trú trong thực hiện TTHC. Thường xuyên theo dõi việc truy cập, khai thác Cơ sở DLQGVDC phục vụ giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành và UBND các cấp để đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Khẩn trương phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện đối với 39 TTHC đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP. Chủ động mở các lớp tập huấn cho 100% CBCCVC, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền được giao tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công nắm vững quy trình khai thác, xác thực thông tin của công dân trong Cơ sở DLQGVDC; thực hiện nghiêm túc theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC, dịch vụ công, bảo đảm thống nhất, hiệu quả.

Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh) phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức kiểm tra, khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC, bộ phận một cửa các cấp. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nội dung trên; tổng hợp báo cáo, tham mưu, đề xuất các nội dung có liên quan để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định.