Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận: Hội nghị người lao động năm 2023

Ngày 15/3, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận tổ chức Hội nghị người lao động (NLĐ) lần thứ XV- năm 2023.

Trong năm 2022, Ban Giám đốc công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trước bối cảnh khó khăn chung của các doanh nghiệp. Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao; sản xuất và tiêu thụ phân bón hữu cơ vi sinh đạt 1.500 tấn, sản xuất, tiêu thụ phôi nhựa 450 tấn. Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được thực hiện tốt; chế độ chính sách cho NLĐ được triển khai đầy đủ. Tham gia ủng hộ công tác từ thiện xã hội, với số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

 Lãnh đạo Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận
tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội nghị đã thông qua thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương và phát động thi đua năm 2023. Theo đó, tiếp tục sắp xếp bộ máy quản lý điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả, thực hiện quy trình thu gom rác thải không tiếp đất, đảm bảo vệ sinh môi trường; cải tiến thiết bị xử lý rác thải, hệ thống hóa quy trình tách lựa rác thải. Triển khai đầy đủ chế độ chính sách cho NLĐ. Phấn đấu tổng doanh thu đạt 66 tỷ đồng; thu gom, vận chuyển, xử lý 140 ngàn tấn rác thải; sản xuất và tiêu thụ 1.500 tấn phân bón hữu cơ vi sinh; 100% phân xưởng đạt an toàn lao động.