Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 70

Ngày 8/3, Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 70.

Tham gia lớp học có 76 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Các học viên được trang bị kiến thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và một số kiến thức liên quan cần thiết khác.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh tặng Giấy khen cho các học viên đạt loại giỏi và có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện toàn khóa học.

Kết thúc khóa học, có 74 học viên đủ điều kiện tốt nghiệp; trong đó, có 3 học viên đạt loại giỏi, 36 học viên đạt loại khá và 35 học viên đạt loại trung bình. Dịp này, lãnh đạo nhà trường đã tặng giấy khen cho 3 học viên đạt loại giỏi và 2 học viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện toàn khóa học.