Ninh Phước: Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023

Ngày 27/2, Trung tâm Chính trị huyện Ninh Phước tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023 cho 106 học viên là quần chúng ưu tú thuộc 9 xã, thị trấn và 13 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 5 ngày, học viên được hướng dẫn nghiên cứu, học tập, thảo luận các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Khái quát lịch sử Đảng bộ địa phương; thông tin tình hình thời sự trong thời gần đây…Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức căn bản về lý luận chính trị cho các quần chúng ưu tú tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh huyện Ninh Phước khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023.