Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 như năm học 2021-2022

Để tiếp tục hỗ trợ kịp thời đối với học sinh (HS), sinh viên, hộ gia đình có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát góp phần phục hồi phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, ngày 11/1/2023, UBND tỉnh vừa có công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) công lập năm học 2022-2023.

Theo đó, đối với học phí của các CSGD (CSGD) mầm non, phổ thông công lập: Đối với CSGD chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, các CSGD thu học phí năm học 2022-2023 trực tiếp từ HS bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022. Trường hợp đã thu của HS theo mức học phí mới của Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 6/5/2022 của UBND tỉnh quy định mức thu học phí trong năm học 2022-2023 và vùng thu học phí từ năm học 2022-2023 đối với CSGD mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh, các CSGD có trách nhiệm chi hoàn trả số tiền chênh lệch giữa mức mới so với mức cũ theo Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về mức thu, vùng thu, quản lý học phí đối với CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh cho phụ huynh, HS; nếu chuyển sang nộp học phí những tháng còn lại của năm học thì phải thỏa thuận để thống nhất với phụ huynh, HS.

Học sinh Trường TH Mỹ Bình (Tp.Phan Rang-Tháp) phấn khởi đến trường. Ảnh: Văn Nỷ

Phần chênh lệch tăng thêm giữa mức học phí của năm học 2022-2023 so với mức thu học phí năm học 2021-2022, giao Sở GD&ĐT phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh để hỗ trợ cho từng CSGD theo quy định.

Đối với CSGD tự bảo đảm chi thường xuyên, CSGD tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: CSGD xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, gửi về cơ quan chức năng (gồm một trong những sở, ngành, địa phương: Sở GD&ĐT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố) xem xét, tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh để đề nghị HĐND tỉnh xem xét phê duyệt.

Đối với học phí của các CSGD đại học và các CSGD nghề nghiệp công lập, giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022 do CSGD đã ban hành theo quy định của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Nhà nước cấp bù tiền miễn, giảm học phí theo mức trần học phí năm học 2021-2022 đã quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP...